ทีมงานคุณภาพ


ทีมงานของ บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

ผู้บริหาร
อาจารย์ปัญญา  ศุกลินวนิช
ผู้จัดการสำนักงาน    ●  ประสบการณ์การการบริหารบัญชีการเงินสถาบันการศึกษา 35 ปี
   ●  ประสบการณ์การทำบัญชีธุรกิจกว่า 35 ปี
   ●  ประสบการณ์สอนภาคปฏิบัติการทำบัญชี และภาษีอากร
   ●  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานบัญชี
   ●  ที่ปรึกษาบัญชีธุรกิจ และบัญชีสถาบันการศึกษา 
  ผู้บริหาร
นางสาวฐิติรัตน์  รังสรรค์รุ่งกิจ
ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานการเงิน และบริหาร
   ●  ประสบการณ์การทำงานด้านบริหารกว่า 20 ปี  
   ผู้บริหาร
นางสาวสุภาภรณ์  โตทองหลาง
หัวหน้าฝ่ายระบบสำนักงานบัญชีคุณภาพ
   ●  ประสบการณ์ด้านทำบัญชีกว่า 8 ปี  
  ศูนย์ฝึกวิชาชีพบัญชี
ผ.ศ.สงกรานต์  ไกรวงศ์
ผู้จัดการ●  อดีตผู้ผู้จัดการสถาบันพัฒนาวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชน●  ประสบการณ์วิทยากรบรรยายวิชาบัญชีและที่ปรึกษาบริษัทเอกชนกว่า 20 ปี●  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
ฝ่ายวิชาการบัญชี
ผศ.อัมพร  เที่ยงตระกูล
ผู้จัดการ
   ●  อดีต คณะบดีคณะการบัญชีมหาวิทยาลัยเอกชน    ●  ประสบการณ์วิทยากรบรรยายวิชาบัญชีและที่ปรึกษาบริษัทเอกชนกว่า 25 ปี
   ●  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
  ฝ่ายวิชาการภาษีอากร
อาจารย์เสริม  เค้าสงวนศิลป์ 
   ●  อดีตผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย สำนักงานสรรพากรภาค 4 (นนทบุรี)
   ●  ปัจจุบันทนายความที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร
   ●  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน  
  ฝ่ายบัญชีโรงเรียนเอกชน และธุรกิจไม่มุ่งหวังกำไร
อาจารย์กัญญา  ประยูรสุข ผู้จัดการ
   ●  อดีตผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยเอกชน
   ●  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐ