บริการรับทำบัญชีโรงเรียนเอกชนด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

บริการรับทำบัญชีโรงเรียนเอกชนด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

บริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีโรงเรียนเอกชนแบบครบวงจร  คือ บริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีโรงเรียนเอกชนด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน การให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ
1. โรงเรียนที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมระบบลูกหนี้ค่าเล่าเรียน (การออกใบแจ้งค่าเล่าเรียน และใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน) และบันทึกบัญชีทั้งระบบ(ตามฟังชั่นการใช้งานของโปรแกรม)
2. โรงเรียนที่มีความประสงค์ให้ สำนักงานทำบัญชี โดยโรงเรียนจะต้องส่งเอกสาร รายรับ และค่าใช้จ่าย เอกสารหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือ statement บัญชีกระแสรายวัน และสัญญาต่างๆ(ถ้ามี) สำนักงานจะดำเนินการบันทึกบัญชีจัดทำยื่นแบบภาษี และปิดบัญชี จัดทำงบการเงินให้ทางโรงเรียนนำส่งส่วนราชการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการรับทำบัญชีโรงเรียนเอกชนด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์
– วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
– กิจการได้ OUT SOURCE ในการทำบัญชี ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบัญชี
– ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
– เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำโรงเรียน
– กรณีโรงเรียนให้สำนักงานทำบัญชีไม่ต้องปรับระบบงาน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
– ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
– ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
– ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ

กลับหน้าบริการทั้งหมด