ทีมงานของ บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

 

    ผู้บริหาร
อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช
ผู้จัดการสำนักงาน
 • ประสบการณ์การทำบัญชีธุรกิจกว่า 35 ปี 
 • ประสบการณ์สอนภาคปฏิบัติการทำบัญชี และภาษีอากร 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอบรมบัญชี 
 • ที่ปรึกษาบัญชีธุรกิจ และบัญชีสถาบันการศึกษา
 
    ผู้บริหาร
นางสาวฐิติรัตน์  รังสรรค์รุ่งกิจ
ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานการเงิน และบริหาร 
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบริหารกว่า 20 ปี
 
    ผู้บริหาร
นางสาวสุพารัตน์  ธูปหอม 
ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานสายงานบัญชี
 • ประสบการณ์การทำบัญชีธุรกิจกว่า 17 ปี 
 
    ผู้บริหาร
นางมุกมณี ขัดทะสีมา 
ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานบัญชีคุณภาพ และสารสนเทศงานบัญชี 
 • ประสบการณ์ด้านสารสนเทศกว่า 10 ปี 
 
    ศูนย์ฝึกวิชาชีพบัญชี 
อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช
ผู้จัดการสำนักงาน
 • ประสบการณ์การทำบัญชีธุรกิจกว่า 35 ปี 
 • ประสบการณ์สอนภาคปฏิบัติการทำบัญชี และภาษีอากร 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอบรมบัญชี 
 • ที่ปรึกษาบัญชีธุรกิจ และบัญชีสถาบันการศึกษา
 
    ฝ่ายวิชาการบัญชี 
ผศ.อัมพร  เที่ยงตระกูล 
ผู้จัดการ 
 • ประสบการณ์วิทยากรบรรยายวิชาบัญชีและที่ปรึกษาบริษัทเอกชนกว่า 2 ปี 
 
      ฝ่ายวิชาการภาษีอากร 
อาจารย์เสริม  เค้าสงวนศิลป์  
 • อดีตผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย สำนักงานสรรพากรภาค 4 (นนทบุรี) 
 • ปัจจุบันทนายความที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร 
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน