การทำ” บัญชีธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ “ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

การทำ" บัญชีธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ "ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

   การทำ” บัญชีธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ “ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ… เมื่อเจ้าของกิจการจะเริ่มเปิดดำเนินการประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์นั้น สิ่งสำคัญที่สุด คือกิจการจะมีระบบบัญชี และระบบเอกสารอย่างไร ที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระบบ  ซึ่งสุดท้ายเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกิจการจะต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการนำส่งภาษี หรือ ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ถูกต้อง และทันเวลา

   ดังนั้นการทำบัญชีธุรกิจขายสินค้าออนไลน์จึงถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญเรื่องหนึ่งของการดำเนินุธรกิจ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านทั้งด้านการรับทำบัญชี การวางระบบัญชี และการเป็นที่ปรึกษาการทำบัญชี การวางแผนภาษี และการบริหารการเงิน กว่า 30 ปี จึงกำหนดขั้นตอนการทำบัญชีของกิจการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ว่ากิจการที่เปิดใหม่ หรือเปิดมานานแล้ว หากอ่านบทความนี้แล้วสนใจ มีความต้องการจะสอบทานหรือปรับระบบงานให้รองรับการบริหารงานก็สามารถขอหารือได้  รายละเอียดกิจการที่จะทำบัญชีอย่างมืออาชีพสามารถดำเนินงานได้ดังนี้

   1.ตรวจเช็ควัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจ

   ถ้าจะเริ่มทำ บัญชีธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ผู้ทำจะต้องสอบทานการดำเนินธุรกิจว่าปัจจุบันบริษัท ว่าปัจจุบันธุรกิจ มีวัตถุประสงค์หลักในการขายสินค้าอะไร ซึ่งสามารถดูได้จากหนังสือรับรองของบริษัทล่าสุดที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

   2.จัดระบบทางเดินเอกสารต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทำงานและการบันทึกบัญชี

   เช่น ระบบเงินฝากธนาคาร การนำฝาก และเบิกจ่าย, ระบบลูกหนี้การค้าและการรับชำระหนี้ ,ระบบซื้อ เจ้าหนี้การค้า และการจ่ายชำระหนี้ และระบบบัญชีคุมสินค้า เป็นต้น( สามารถจ้างผู้มีประสบการณ์ช่วยจัดระบบและสอบทานและปรับให้สอดคล้องกับการทำงานได้)

   3.เขียนรายละเอียดในเอกสารใบสำคัญรับ และใบสำคัญจ่ายระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

   จากข้อ 2 การเขียนรายละเอียดในเอกสารใบสำคัญรับ และใบสำคัญจ่ายเช่น การรับชำระหนี้ ควรระบุในรายละเอียดให้ชัดเจนว่ารับชำระหนี้จากใครเป็นค่าอะไร งวดที่เท่าไร เลขที่เช็คและรายละเอียดธนคาร ส่วนการจ่ายเงินกู้เช่นกัน ในใบสำคัญจ่ายจะต้องระบุว่าจ่ายให้ใคร ค่าอะไร จ่ายด้วยเช็คธนาคารหรือดอนเงิน ธนาคารอะไร ทั้งนี้เพื่อสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งสามารถเรียกดุและเข้าใจจากบัญชีแยกประเภทเรื่องนี้สามารถหารือผู้มีประสบการณ์ได้

   4.set up ระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

   การ set up ระบบบัญชี ในที่นี้ ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ด้วยเหตุผลเป็นการรองรับระบบการทำงานในอนาคต เพราะปัจจุบันการทำงานจะเน้นที่ระบบออนไลน์ หากมาเปลี่ยนภายหลังจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายมาก รวมถึงต้องปรับระบบทำงาน บางครั้งอาจมีการทำงานย้อนหลัง การตรวจทานความถูกต้องของการทำงาน ซึ่งจะมีปัญหามาก ในส่วนนี้ถือว่าสำคัญ หากทำไม่ดี จะทำให้ได้ระบบงานที่ไม่ถูกต้อง งานข้อมูลจะล่าช้า จะเป็นผลเสียอย่างมาก สามารถจ้างผู้มีประสบการณ์ช่วยจัดระบบและสอบทานและปรับให้สอดคล้องกับการทำงานได้)

   5.ทดสอบความถูกต้องของการทำงานของโปรแกรมบัญชี

   จากข้อ 4 เมื่อ set up โปรแกรมเสร็จแล้ว ก็จะต้องทดสอบความถูกต้องของการทำงาน ในที่นี้เห็นควรให้จ้างบริษัท เจ้าของโปรแกรมบัญชีดีที่สุด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในระบบงานที่ได้ set up ไว้

   6.การนำข้อมูลพื้นฐานการทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการทำบัญชี

   เช่น ผังบัญชี รายละเอียดลูกหนี้การค้า ( ลูกค้าที่กิจการได้ตกลงจะค้าขายด้วยกัน),รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า ( supplier ที่กิจการได้ตกลงจะค้าขายด้วยกัน), รายละเอียดสินค้าคงเหลือ ( คลังสินค้า)สามารถหารือผู้มีประสบการณ์ได้

   7.สอบทานการทำงานจากข้อมูลจริงและปรับขั้นตอนการทำงาน

   เมื่อเริ่มดำเนินการจะต้องมีการสอบทานการทำงานจากข้อมูลจริงว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ รวมถึงบางครั้งอาจมีการปรับขั้นตอนการทำงาน งานส่วนนี้สำคัญมากจะต้องมีการติดตาม และประเมินผล ปรับแก้ ที่สำคัญ งานจะต้องทันการใช้งานข้อมูล ในส่วนนี้ถือว่าสำคัญมากๆ( สามารถจ้างผู้มีประสบการณ์ช่วยจัดระบบและสอบทานและปรับให้สอดคล้องกับการทำงานได้ )

   8.การจัดการเรื่องภาษีต่างๆ

   เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษี ภ.ง.ด.3และ ภ.ง.ด.53 ,การจัดทำ ภ.ง.ด.51 ( ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี การจัดทำ ภ.ง.ด.50 ( ภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี) ในส่วนนี้กิจการจะต้องเรียนรู้เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง

   9.เรียนรู้และดำเนินการจัดทำเงินเดือน และประกันสังคม

   การจัดทำเงินเดือน และประกันสังคม กิจการจะต้องเรียนรู้และดำเนินการให้ถูกต้อง

   10.การปิดบัญชี ประจำเดือน และการปิดบัญชีประจำปี 

   การปิดบัญชี ประจำเดือน และการปิดบัญชีประจำปี เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ กิจการควรมีระบบการติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการมีระบบการทำงานที่ดี ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนในการนำไปใช้บริหารงานสามารถหารือผุ้มีประสบการณ์ได้

   11.นำข้อมูลการปิดบัญชีมาใช้ในการบริหารและประเมินผล

   กิจการควรมีการนำข้อมูลที่ปิดประจำเดือนมาใช้ในการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำมูลไปปับแผนการทำงานเพื่อให้บรรลุเปาหมายที่วางไว้ รวมถึงการปิดบัญชีประจำปี และนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงาน

   12.นำข้อมูลจากการปิดบัญชีประจำปีมาจัดทำเป็นข้อมูลเชิงบริหาร

   จากข้อมูลที่ได้จากการปิดบัญชีประจำปี กิจการจะต้องจัดทำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำเป็นข้อมูลเชิงบริหาร เช่นข้อมูล วิเคราะห์งบการเงิน 4 ด้าน ได้แก่การวิเคราะห์ ด้านสภาพคล่อง , ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงาน,ด้านความสามารถในการชำระหนี้สิน, ด้านความสามารถในการทำกำไร เป็นต้น( สามารถจ้างผู้มีประสบการณ์ช่วยจัดระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ )งานส่วนนี้สำคัญมากๆสามารถนำข้อมูลไปเสนอขอเครดิตจากธนาคารและ เจ้าหนี้การค้าได้

   13.รู้การอ่านงบการเงินให้เป็น

   ผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้การอ่านงบการเงินให้เป็น รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงิน โดยเฉพาะ วิเคราะห์งบการเงิน 4 ด้าน( สามารถจ้างผู้มีประสบการณ์อบรมให้ความรู้ และทดสอบการปฏิบัติงานจากตัวอย่างได้ )

   จากที่กล่าวมานั้น ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกิจการที่เปิดใหม่ และกิจการที่เปิดมานานแล้วก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงงานทำบัญชี การจัดวางระบบการทำบัญชี ระบบภาษีอากร ระบบการจัดทำรายงาน การนำข้อมูลที่ได้จากการทำบัญชีไปใช้งานในรูปการวิเคราะห์งบการเงิน รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้งานบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมืออาชีพ

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด ให้บริการ

  • รับวางระบบงานเอกสารทำบัญชีให้สมาคม
  • Set up โปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้พร้อมใช้งานกับสมาคม  (eBunchee)
  • บริการให้คำปรึกษาด้านการเงิน การทำงบประมาณของสมาคม
  • ให้บริการดูแลการทำบัญชี และปิดบัญชีประจำปีสมาคม เพื่อให้งานทำบัญชีเสร็จทันตามกำหนดทันการประชุม
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร สำหรับสมาคม

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่ 

อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925 

หรือ p.sukalinwanit@gmail.com

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-9640061, 02-9640062065-449-1925, 096-656-9162 

เว็บไซต์: 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด 

http://www.atsaccounting.co.th/ หรือ https://buncheesiam.com/  

บริษัท กล่องทองการบัญชี จำกัด

https://www.goldboxacct.com/