ทีมงานคุณภาพ


ทีมงานของ บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

ผู้บริหาร
อาจารย์ปัญญา  ศุกลินวนิช
ผู้จัดการสำนักงาน

●  ประสบการณ์การการบริหารบัญชีการเงินสถาบันการศึกษา 35 ปี
●  ประสบการณ์การทำบัญชีธุรกิจกว่า 35 ปี
●  ประสบการณ์สอนภาคปฏิบัติการทำบัญชี และภาษีอากร
●  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานบัญชี
●  ที่ปรึกษาบัญชีธุรกิจ และบัญชีสถาบันการศึกษา

 

 

ผู้บริหาร
นางสาวฐิติรัตน์  รังสรรค์รุ่งกิจ
ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานการเงิน และบริหาร
●  ประสบการณ์การทำงานด้านบริหารกว่า 20 ปี  

ผู้บริหาร
นางสาวสุภาภรณ์  โตทองหลาง
หัวหน้าฝ่ายระบบสำนักงานบัญชีคุณภาพ
●  ประสบการณ์ด้านทำบัญชีกว่า 8 ปี  

ศูนย์ฝึกวิชาชีพบัญชี
ผ.ศ.สงกรานต์  ไกรวงศ์
ผู้จัดการ
●  อดีตผู้จัดการสถาบันพัฒนาวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชน
●  ประสบการณ์วิทยากรบรรยายวิชาบัญชีและที่ปรึกษาบริษัทเอกชนกว่า 20 ปี
●  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

ฝ่ายวิชาการบัญชี
ผศ.อัมพร  เที่ยงตระกูล
ผู้จัดการ
●  อดีต คณบดีคณะการบัญชีมหาวิทยาลัยเอกชน
● ประสบการณ์วิทยากรบรรยายวิชาบัญชีและที่ปรึกษาบริษัทเอกชนกว่า 25 ปี    
●  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

 

ฝ่ายวิชาการภาษีอากร
อาจารย์เสริม  เค้าสงวนศิลป์ 
●  อดีตผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย สำนักงานสรรพากรภาค 4 (นนทบุรี)
●  ปัจจุบันทนายความที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร
●  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

ฝ่ายบัญชีโรงเรียนเอกชน และธุรกิจไม่มุ่งหวังกำไร
อาจารย์กัญญา  ประยูรสุข ผู้จัดการ
●  อดีตผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยเอกชน
●  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐ