สำนักงานบัญชีคุณภาพ

สำนักงานบัญชีคุณภาพ DBD

สำนักงานบัญชีคุณภาพคืออะไร?

 สำนักงานบัญชีคุณภาพ หมายถึง สำนักงานบัญชีที่มีการพัฒนาระบบการทำบัญชี ที่มีความทันสมัย และมีคุณภาพ  สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO : 9001 : 2008 และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือ โดยที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการกำหนดให้มีการออกหนังสือรับรองคุณภาพ ให้แก่สำนักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี อย่างต่อเนื่อง

เรามีสำนักงานบัญชีคุณภาพไว้เพื่ออะไร?

วัตถุประสงค์ของสำนักงานบัญชีคุณภาพ

   1.เพื่อให้สำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานทำบัญชีที่มีคุณภาพ และเป็นที่น่าเชื่อถือ

   2.การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนตามประมวลรัษฎากร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการบัญชีและเป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของกิจการ

   3.เพื่อทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพการบริการการทำบัญชี

   4.เพื่อให้สามารถติดตามและพัฒนากระบวนการของสำนักงานบัญชี

   5.เพื่อพัฒนาและยกระดับสำนักงานบัญชีให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

สำนักงานบัญชีคุณภาพนั้นมีประโยชน์อย่างไร?

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากสำนักงานบัญชีคุณภาพ

   1.คุณภาพของการทำบัญชีถูกต้องครบถ้วนตามประมวลรัษฎากร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการบัญชี

   2.มีการพัฒนาระบบการทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง และรวดเร็ว ทันสถานการณ์

    เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้กำหนดให้มีการออกหนังสือรับรองคุณภาพ ให้แก่สำนักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2558

   เราได้รับหนังสือรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ โดยผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า