รับทำบัญชีธุรกิจขนส่งและบริการ

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

รับทำบัญชีธุรกิจขนส่งและบริการ ครบวงจร

   ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการทำบัญชี การการเงิน และด้านภาษีอากร กว่า 28 ปี จากทีมงานนักวิชาการและทีมงานผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ได้วางแนวทางในการรับทำบัญชีธุรกิจขนส่งและบริการ ครบวงจร ให้ถูกต้องตามมมาตรฐานการบัญชีและตามประมวลรัษฎากรดังนี้

  1. รับทราบปัญหา เช่น ประเด็นปัญหาของธุรกิจธุรกิจขนส่งและบริการ  ด้านบัญชี ภาษี โดยเฉพาะ วิธีการรับรู้รายได้ และการจัดทำต้นทุนงานโครงการ ปัญหาเงินทดรองจ่าย เงินสดย่อย การควบคุมงานขนส่งแต่ละโคงการ รวมถึงการใช้โปรแกรมบัญชีในการจัดการทำงานประจำให้ถูกต้อง ตามความต้องการของลูกค้า
  2. ศึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากข้อ 1
  3. จัดระบบการทำงานบัญชี และดูแลการทำบัญชีร่วมกับลูกค้า
  4. Set up โปรแกรมบัญชี ทดสอบการใช้งาน และอบรมการใช้งานของโปรแกรมบัญชี
  5. เริ่มใช้งานจริง และติดตามเป็นพี่เลี้ยงในการใช้งานโปรแกรมบัญชี( ปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง)
  6. ทุกสิ้นเดือน จัดทำภาษีและจัดทำรายงาน(ปรับปรุงแก้ไข) บัญชีและการเงิน นำเสนอผู้บริหาร
  7. ให้คำแนะนำ และเสนอแนะในการบริหารบัญชี ภาษี และการบริหารการเงินแก่ลูกค้า

ประโยชน์ที่ธุรกิจขนส่งและบริการ จะได้รับ
– วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
– กิจการได้ผู้ดูแลการทำบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และตามประมวลรัษฎากร
– ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
– เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำกิจการ
– ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
– ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
– ได้ที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร และ การเงิน ประจำกิจการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ทุกขั้นตอนการทำงาน ควบคุมโดยทีมนักวิชาการ และทีมผู้สอบบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่

อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

หรือ p.sukalinwanit@gmail.com

รับทำบัญชีธุรกิจขนส่งและบริการ

กลับหน้าบริการทั้งหมด