รับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

รับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล ครบวงจร

      รับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล ครบวงจร  คือ บริการรับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์  ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง และนำส่งภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน ป้องกันการถูกเรียกตรวจสอบจากกรมสรรพากร และต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

      ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการทำบัญชี การการเงิน และด้านภาษีอากร กว่า 28 ปี จากทีมงานนักวิชาการและทีมงานผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ได้วางแนวทางในการรับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล ครบวงจร ให้ถูกต้องตามมมาตรฐานการบัญชีและตามประมวลรัษฎากรดังนี้

1.    ศึกษาประเด็นต่างๆ ของธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง และนำส่งภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน ป้องกันการถูกเรียกตรวจสอบจากกรมสรรพากร และต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

2.    นำรายละเอียดและประเด็นต่างๆในด้านการปฏิบัติและเสียภาษีตามข้อ 1  มาพิจารณากับข้อมูลธุรกิจที่ดำเนินการจริง

3.    จัดทำบัญชี และนำข้อมูลที่ได้จากการทำบัญชี และวางแผนกำหนดทางเลือกในการเสียภาษีที่ประหยัดที่สุด

4.    วางแผนการทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล ปี 2567 เพื่อกำหนดทางเลือกปฏิบัติเสียภาษีให้ถูกต้องและประหยัด ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้

4.1. ทบทวนการเสียภาษี ปี 2566 โดยนำข้อมูลเสียภาษีตามข้อ 3 มาพิจารณา

4.2. จัดทำประมาณผลประกอบการ การรายได้ และค่าใช้จ่าย xu 2567

4.3. จากข้อ 4.2. พิจารณาจะดำเนินธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

4.4. ในกรณีดำเนินธุรกิจในรูปนิติบุคคล( บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  จะมีขั้นตอนประกอบด้วย

4.4.1.     การกำหนดวัตถุประสงค์หลักในการประกอบุรกิจ

4.4.2.     การจัดโครงสร้างองค์กร

4.4.3.     การจัดทำระบบเอกสาร รายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงระบบทางเดินเอกสาร

4.4.4.     การวางแผนภาษี

4.4.5.     การทำบัญชี และรายงาน

4.4.6.     การดูแลการทำบัญชีและเสียภาษีให้ถูกต้องและประหยัด

ประโยชน์ที่ธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัลจะได้รับ

– วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี

– กิจการทีมดุแลการทำบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และตามประมวลรัษฎากร

– ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก

– เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำกิจการ

– กิจการไม่ต้องปรับระบบงาน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ

– ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์

– ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ

– ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ

ทุกขั้นตอนการทำงาน ควบคุมโดยทีมนักวิชาการ และทีมผู้สอบบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่

อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

รับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล

กลับหน้าบริการทั้งหมด