การคำนวณรายได้และรายจ่าย สำหรับกิจการให้เช่าทรัพย์สิน

การคำนวณรายได้และรายจ่าย

 สำหรับกิจการให้เช่าทรัพย์สิน ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน

            ในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของกิจการ  ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์  โดยต้องนำรายได้หรือค่างวดและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมารวมคำนวรรายได้และรายจ่ายตามรอบระยะเวลาบัญชีตามส่วนระยะเวลาของการเช่า

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สิน

            ในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของกิจการ  ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์  โดยกิจการจะต้องนำรายจ่ายค่าเช่าหรือค่างวดและรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง มารวมคำนวณ เป็นรายจ่ายในแต่ละรอบระเวลาบัญชีนั้น

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

www.buncheesiam.com

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com