ก้าวสู่เจ้าของธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วยการจดทะเบียนพาณิชย์

เมื่อผู้ประกอบการ มีความประสงค์จะเปิดธุรกิจ จะต้องทำการวางแผนว่าจะเปิดธุรกิจ ในรูปแบบใดดีที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน เช่น ถ้าจะเปิดเป็นร้านค้า ก็ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่ถ้าจะจดทะเบียนให้ดูน่าเชื่อถือก็ต้องจดจัดตั้งเป็นธุรกิจในรูปของนิติบุคคล

admin

18 มีนาคม 2024

การทำบัญชีในยุค AI: บทความแนะนำสำหรับเจ้าของธุรกิจออนไลน์

กรมสรรพากรเตรียมนำระบบ AI ร่วมตรวจสอบภาษีเชิงลึก เพื่อตรวจจับคนเลี่ยงภาษีสำหรับกิจการทั่วไป และเน้นรวมถึงธุรกิจในระบบออนไลน์ หรือ หาผู้เสียภาษีออนไลน์ ซึ่งทำการตรวจจับ และประเมินรายได้จากการค้าขายผ่านระบบออนไลน์…

admin

26 สิงหาคม 2023

ภาษีน่ารู้ : เงินอุดหนุนที่องค์กรต่างๆให้มาเพื่อช่วยเหลืองานของสมาคม ได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่

เงินอุดหนุนโครงการของสมาคม ที่องค์กรต่างๆให้มา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลืองาน สาธารณประโยชน์ของสมาคม โดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ จากสมาคม เข้าลักษณะเป็นเงินบริจาค หรือเป็นการให้โดยเสน่หา สมาคมได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมจำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 ทวิ (13) แห่งประมวลรัษฎากร…

admin

14 สิงหาคม 2023

ภาษีน่ารู้ : เงินกองทุนสะสมของพนักงาน ถือเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

ในกรณีที่บริษัทตั้งกองทุนสะสมของพนักงาน ถึงแม้จะกำหนดว่าบริษัทได้จ่ายเด็ดขาดแก่พนักงานแล้ว โดยบริษัทไม่มีสิทธิ์เรียกคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ถึงแม้ว่าจะได้มอบหมายให้บริษัทอื่น เป็นผู้จัดการบริหารเงินกองทุน โดยมีคณะกรรมการควบคุม ส่วนพนักงานจะได้รับเงินจำนวนนั้นต่อเมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิก…

admin

10 สิงหาคม 2023

ภาษีน่ารู้ : บริษัทให้รางวัลสมนาคุณแก่ลูกค้าที่ขายสินค้าของบริษัทได้สูง ถือเป็นรายจ่ายกำไรสุทธิ ได้หรือไม่

กรณีที่บริษัทวางนโยบายว่า ถ้าลูกค้ารายใดสามารถขายสินค้าของบริษัทได้สูง บริษัทจะให้รางวัลสมนาคุณ เช่น โทรทัศน์ ฯลฯ บริษัท จะต้องแจ้งนโยบายให้ลูกค้าทราบโดยทั่วกัน…

admin

28 กรกฎาคม 2023

ภาษีน่ารู้ : ค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนย่อยไปดูงานการผลิตและจำหน่ายในต่างประเทศ ถือเป็นรายจ่ายกำไรสุทธิได้หรือไม่

กรณีบริษัทตั้งตัวแทนย่อยเพื่อจำหน่ายสินค้าของตนในต่างจังหวัด และตั้งกฎเกณฑ์ว่าตัวแทนรายใดจำหน่ายสินค้าได้ในปริมาณมากที่กำหนด…

admin

19 กรกฎาคม 2023

ภาษีน่ารู้ : บริษัทจัดจับฉลากชิงโชคเป็นของรางวัล ถือเป็นรายจ่ายกำไรสุทธิได้หรือไม่

กรณีบริษัทจ่ายค่าโฆษณาด้วยวิธีการจับฉลากชิงโชคเป็นของรางวัลถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา…

admin

28 มิถุนายน 2023

ภาษีน่ารู้ : บริษัทจะนำรายจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นชื่อของผู้รับเหมา มาเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

กรณีบริษัทจะนำรายจ่ายค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ซึ่งเป็นชื่อของผู้รับเหมามาหักเป็นรายจ่ายไม่ได้ แต่ถ้าบริษัทพิสูจน์ได้ว่ารายจ่ายดังกล่าว…

admin

26 มิถุนายน 2023

เกร็ดความรู้ภาษี : รถยนต์ที่เช่าซื้อไม่ได้กรรมสิทธิ์จะหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่

รถยนต์ที่เช่าซื้อมาและยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ ก็ถือเป็นทรัพย์สิน ที่สามารถใช้งานได้ หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เกินกว่า 1 รอบบัญชี…

admin

9 พฤษภาคม 2023

เกร็ดความรู้ภาษี : ดินที่ซื้อมาถมในที่บริษัทเช่าถือเป็นรายจ่ายในปีที่จ่ายได้หรือไม่

ดินที่ซื้อมาถมในที่ดินที่บริษัทเช่าย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินตามสัญญาเช่า ค่าถมดินถือเป็นต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดิน…

admin

8 พฤษภาคม 2023
1 2 9