การคิดค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์

ลิฟท์ และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและค่าออกแบบเคาน์เตอร์ ไม่ว่าสภาพหล่อหรือติดตั้งตรึงติดกับอาคาร หรือไม่ ไม่ถือว่าเป็นอาคาร กิจการมีสิทธิ์หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าต้นทุน

ที่มา : กค 0802/18681-15 9.8.2525}9.21.7972X

ที่มา : (กค 0804/21654-6,ต.207444)