การจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงาน

การจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงาน

        การจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงานเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นรายบุคคล เงินรางวัลดังกล่าวที่ได้รับถือเป็นเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร พนักงานต้องนำเงินรางวัลมารวมคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี  และกิจการผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

          หากข้อเท็จจริงพบว่ากิจการกำไรจึงจะจ่ายเงินรางวัลโดยกำหนดจ่ายจากผลกำไร ค่าใช้จ่ายดังกล่าวของกิจการถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี ( 19) แห่งประมวลรัษฎากร

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 850/2547