การจ่ายโบนัสหรือค่าตอบแทน

การจ่ายโบนัสหรือค่าตอบแทนใดๆที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรประจำปี

          การจ่ายโบนัสหรือค่าตอบแทนใดๆ ที่กำหนดจ่ายอิงกับผลกำไร เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาบัญชี  ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 (ตรี) (19)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 850/2547

****************