การตั้งค่านายหน้าค้างจ่าย

กรณีที่บริษัท ตั้งค่านายหน้าค้างจ่ายไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

                ในกรณีที่บริษัทตั้งค่านายหน้าค้างจ่าย และไม่มีการจ่ายชำระเช่นในปี 2510-2513 ตั้งค่างจ่ายไว้ และมียอดยกมาจนถึง 2518 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจเข้าลักษณะเป็นเงินสำรองตามมาตรา 65 ตรี(11) แห่งประมวลรัษฎากร หรือรายจ่ายที่กำหนดจ่ายขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริงตามมาตรา 65 ตรี (9) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.buncheesiam.com

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com