การตีราคาสินค้าคงเหลือตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้

การตีราคาสินค้าคงเหลือตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้

                การตีราคาสินค้าคงเหลือตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้นั้น  บริษัทจะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าได้ขายสินค้านั้นได้ในเวลาต่อมา สำหรับผู้จัดทำบัญชีจะต้องมีหลักฐานสนับสนุน  หากไม่มีหลักฐานสำหรับการสนับสนุนให้กลับไปใช้ราคาทุน