การทำบัญชียุค กรมสรรพากรขับเคลื่อนกลยุทธ์ D2RIVE Digital Transformation Data Analytics Revenue Collection Value และ Efficiency

ตามที่กรมสรรพากร  ได้ประกาศขับเคลื่อน กลยุทธ์ ยุทธ์  D2RIVE :Digital Transformation  Data  Analytics Revenue Collection Value และ  Efficiency  เป็นการกำหนดให้การจัดเก็บภาษีโปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2564 -2566 นั้น  ในส่วนของบริษัท ห้างฯ และร้านค้า  เมื่อสิ้นรอบปีบัญชี ก็จะต้องมีการจัดทำบัญชี   การจัดทำแบบนำส่งภาษี  ซึ่งจำเป็นจะต้องจัดทำบัญชี และนำส่งภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อป้องการถูกเรียกตรวจสอบจากกรมสรรพากร และต้องเสียภาษี พร้อมเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ย้อนหลัง

                สำหรับการจัดทำบัญชี จำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัว เพื่อรองรับกลยุทธ์ของกรมสรรพากร  ดังนี้

             1.เมื่อบันทึกบัญชีเสร็จแล้ว จะต้องสอบทาน ความครบถ้วน และถูกต้องของเอกสาร ( เน้นเอกสารหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี )ในระบบต่างๆ เช่น ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบสินค้าคงเหลือ ระบบเงินสดย่อย เป็นต้น

             2.ในการจัดเก็บกระดาษทำการประกอบงบการเงิน  ในส่วนนี้มีความสำคัญมาก  ทุกบัญชีจะต้องสอบยันได้ กับเอกสารตามข้อ 1

3.สอบทานการทำบัญชี ตามาตรฐานการบัญชี กับประเภทของธุรกิจ เช่น ธุรกิจซื้อมา-ขายไป   หรือ ธุรกิจบริการ  เป็นต้น โดยข้อมูลจะต้อง ถูกต้องหรือสอดคล้องกับการจัดทำกระดาษทำการตามข้อ 2

          4.สอบทานการทำบัญชี ให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร  โดยข้อมูลจะต้อง ถูกต้องหรือสอดคล้องกับการจัดทำกระดาษทำการตามข้อ 2

             5.จะต้องทำการวิเคราะห์งบการเงินที่ได้จากการทำบัญชี  เพื่อหาสิ่งที่ผิดปกติ  และหากพบสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดจากการทำบัญชีที่ผิดพลาดก็ทำการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า หากผู้ทำบัญชี ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว จะทำให้การทำงานทำบัญชี มีความถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการป้องกันการถูกเรียนตรวจสอบบัญชีจากกรมสรรพากร