การทำบัญชีเมื่อกรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม

การทำบัญชีเมื่อกรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม

      เมื่อกรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม ในส่วนของผู้ทำบัญชี เมื่อบันทึกบัญชีตามเอกสารเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว เพื่อป้องกันความผิดพลาด ความครบถ้วน จากการบันทึกบัญชี ไม่ว่าจะเป็นส่วนของบัญชีเงินเดือน บัญชีเงินสมทบผู้ประกันตน ตลอดจนการนำส่งแบบนำส่งภาษีและประกันสังคม จะถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ผู้ทำบัญชีสามารถสอบทานความถูกต้องได้ง่ายขึ้น รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก็สอบทานความถูกต้องก่อนการออกรายงายการสอบบัญชีประจำปีเช่นกัน