การทำบัญชีและการวางแผนภาษีขายของออนไลน์ ในรูปบุคคลธรรมดาให้ถูกต้อง

ในการจะเริ่มทำบัญชีและจะวางแผนภาษีเพื่อความถูกต้องและรัดกุม ขอให้ไปจดขึ้นทะเบียนพาณิชย์สำหรับร้านค้าออนไลน์ ( DBD Registered ) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าให้เรียบร้อย และขอให้ดำเนินการดังนี้

1.       จดขึ้นทะเบียนพาณิชย์สำหรับร้านค้าออนไลน์ ( DBD Registered ) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าให้เรียบร้อย

2.       นำเอกสารจดทะเบียนตามข้อ 1 ไปเปิดบัญชีธนาคาร อย่านำเงินส่วนตัวเข้าบัญชีนี้ เพื่อป้องการปัญหาด้านภาษีในอนาคต

3.       การซื้อสินค้าและจ่ายเงินให้จ่ายโดยวิธีโอนเงินจากบัญชีนี้

4.       รวบรวมเอกสารรายได้และค่าใช้จ่าย และทำการบันทึกลงรายการขาย และรายการจ่ายในแต่ละวัน ,สรุปทำงบกำไรในแต่ละเดือน และสรุปงบรายปี

5.       ขณะเดียวกันให้ทำบัญชีคุมสินค้า(สต๊อก)

6.       เก็บเอกสารรายได้และค่าใช้จ่าย รวมทั้งบัญชีคุมสินค้า

7.       เมื่อสิ้นปี ให้กรอกแบบ ภ.ง.ด.90 เพื่อนำส่งภาษี โดยทำทางเลือกว่าจะหักค่าใช้จ่ายจริงหรือเหมา โดยเปรียบเทียบกันว่าจะเลือกแบบเหมา หรือจ่ายจริง วิธีไหนเสียภาษีน้อยกว่าให้เลือกวิธีนั้น

8.       หากคำนวณแล้วอัตราภาษีเกิน 15 % ( สูงกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ) ในปีถัดไป จะต้องมาพิจารณากันใหม่ว่า จะเปลี่ยนมาดำเนินการธุรกิจในรูปนิติบุคคลหรือไม่อย่างไร