การทำบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs

การทำบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs

เมื่อท่านเริ่มต้นทำธุรกิจ งานส่วนหนึ่งที่สำคัญ และขาดเสียไม่ได้คือ งานทำบัญชี ซึ่งงานดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจ SME การทำบัญชีให้เป็นระบบบัญชีที่ดี ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ   จะทำให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลาในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำบัญชีที่ไม่มากและคุ้มค่าต่อการลงทุน เครื่องมือในการทำบัญชีได้แก่โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ด้วยเหตุผลที่ใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เพราะสามารถดูข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ได้ทางออนไลน์ได้ ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะถูกทำลายด้วยไวรัส และลดความกังวลในการหาผู้ดูแลระบบภายในสำนักงาน เช่น กรณี server พังแล้วต้องลงโปรแกรมใหม่ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าจะนำกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนอกจากนี้ยังต้องพิจารณาเลือกปัจจัยอื่นประกอบดังนี้

1.     เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ใช้งานง่าย และเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง แต่ได้ผลงานที่คุ้มค่า

2.     เลือกโปรแกรมที่มีการ SET  UP ระบบบัญชีตามประเภทธุรกิจรองรับไว้ให้แล้ว เช่น ธุรกิจซื้อมา

ขายไป หรือธุรกิจบริการ ฯลฯ ซึ่งจะง่ายต่อผู้ใช้งาน เพียงปรับระบบการทำงานให้สอดคล้อง

กับการใช้งานของโปรแกรม คือให้ยึดระบบตามโปรแกรมเป็นหลักเช่นระบบลูกหนี้ / เจ้าหนี้

การค้า (   ข้อมูลพื้นฐานลูกหนี้/เจ้าหนี้ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ฯลฯ) สินค้า

คงเหลือ ( ได้แก่ รายการ หน่วยนับ จำนวน ราคาซื้อ ราคาขาย ฯลฯ)

 บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.atsaccounting.co.th

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com