การวางแผนการเงินและบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ COVID-19

การวางแผนการเงินและบัญชี

สำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ COVID-19

        ตามที่สถานการณ์ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้จาก มีหลายกิจการให้พนักงานหยุดชั่วคราว และจะเริ่มงดจ่ายเงินเดือน หรือบางกิจการก็จ่ายเงินเดือนไม่เต็มเดือน เพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ประกอบกับสถานการณ์อาจจะยืนยาวนานจนกว่าจะมีการค้นพบวัคซีนรักษาสำเร็จ  และยังจะต้องใช้เวลาในฟื้นตัวของเศรษฐกิจอีกระยะหนึ่ง ซึ่งในส่วนนี้ ธุรกิจจะต้อง มีการจัดการความเสียง ของธุรกิจในด้านการจัดเสี่ยงภัย

          ดังนั้น การวางแผนการเงินและบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ COVID-19 จึงจำเป็นมาก โดยเป้าหมายเพื่อให้องค์กรอยู่รอด จนกว่าจะผ่านวิกฤตไปได้ มีดังนี้

1.      รวบรวมข้อมูล  ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน ของกิจการก่อนเกิดภาวะวิกฤติ เพื่อจะใช้เป็นฐานในการวางแผนธุรกิจ  ได้แก่

1.1.            เงินสด และเงินฝากธนาคาร  ยกมาเท่าไร และสามารถนำมาเบิกใช้ได้รวดเร็วอย่างไร

1.2.            ลูกหนี้การค้า สามารถเรียกเก็บได้รวดเร็ว เดือนละเท่าไร

1.3.           เจ้าหนี้การค้าจะต้องมีระยะเวลาการจ่ายชำระอย่างไร เดือนละเท่าไร

2.      สอบทานด้านรายได้ และค่าใช้จ่ายขององค์กร ว่าวิกฤติการนี้มีผลกระทบด้านรายได้ และค่าใช้จ่ายขององค์มากน้อยเพียงใด โดยนำปัจจัยผลกระทบดังกล่าวมาจัดทำคาดการรายได้และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดจริง เท่าไร และสรุปเป้นผลดำเนินการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เท่าไร

3.      นำข้อมูลตามข้อ1 และ ข้อ2 มาสรุปเป็นแผนการเงินเบื้องต้น

4.      นำแผนการเงินเบื้องต้น ตามข้อ3 มาวิเคราะห์  และหาแนวทางการไข ในรูปโมเดลต่างๆ  เช่น

4.1.           กรณีขาดสภาพคล่อง จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร

4.1.1.     หารายได้เสริม

4.1.2.     จัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่าย แบ่งเป็นที่จำเป็นมาก จำเป็นน้อย หรือไม่จำเป็น

4.1.3.     ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก โดยพยายามใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

5.      ปรับระบบการทำบัญชีให้รองรับการวางแผนทางการเงิน

6.      ไม่สร้างหนี้ใหม่โดยไม่จำเป็น

7.      วางแผนการสำรองเงิน  โดยแบ่งเป็น สำรองกรณีฉุกเฉิน และสำรองสำหรับกิจการ