การส่งมอบสินค้า และการตัดสต็อกสินค้า

การส่งมอบสินค้า และการตัดสต็อกสินค้า

                      กรณีกิจการขายสินค้า ได้มีการส่งมอบสินค้าและออกใบกำกับภาษี ควรดำเนินดังนี้

            1. ผู้ส่งมอบจะต้องออกใบกำกับภาษี ณ วันที่ส่งมอบสินค้าให้ผู้ขนส่ง แม้ว่าสินค้าจะถึงมือผู้ซื้อในวันถัดไป

            2. จากข้อ 1 กิจการจะต้องตัดสต็อกสินค้า ในวันที่ส่งมอบสินค้าตามข้อ 1 ด้วยเช่นกัน