การหักค่าเสื่อมราคาค่าเช่าซื้อ

 เงินผ่อนชำระ หรือการชำระค่าเช่าซื้อที่ต้องชำระเป็นงวดๆ นั้น โดยนิตินัยย่อมไม่มีดอกเบี้ยมีแต่ราคาเงินผ่อนหรือราคาเช่าซื้อที่เยกว่า “ดอกเบี้ย” นั้น ต้องถือเป็นต้นทุนของทรัพย์สินจึงต้องหักค่าสึกหรอหรือและค่าเสื่อมราคา

ที่มา : (กค 0804/21654-6,ต.207444)