สรุป ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

ฐานภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

   ผู้ประกอบการ SME ที่ประกอบกิจการในรูปแบบของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล SMEs (ภ.ง.ด.51 , ภ.ง.ด.50)

   SMEsที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 30 ล้านบาท ภายในรอบระยะเวลาบัญชี

นิติบุคคลกำไรสุทธิ ( บาท )อัตราภาษี ( ร้อยละ )
SMEsที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท0 – 300,000ยกเว้น
และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 30 ล้าน300,001- 3 ล้าน15
ภายในรอบระยะเวลาบัญชีมากกว่า 3 ล้านบาท20

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด.51)

หลักการหากำไรสุทธิเพื่อคำนวณภาษี

  1. กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในรอบ 6 เดือนแรก นับแต่วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาบัญชี
  2. กำไรสุทธิที่เกิดจากการประมาณการโดยใช้เกณฑ์สิทธิ

วิธีคำนวณภาษี

กึ่งหนึ่งของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง หรือกำไรสุทธิที่เกิดจากประมาณการ X อัตราภาษีเงินได้

ข้อสังเกต

  1. ประมาณการกำไรสุทธิขาดไป เกินกว่าร้อยละ 25 จะต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 20 ของภาษีจากกำไรสุทธิ

       ที่ประมาณการขาดไป

  1. ขาดทุนสุทธิหรือไม่มีรายได้ก็ต้องยื่นแบบฯ

   บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใหม่และมีรอบระยะเวลาบัญชีแรกน้อยกว่า 12 เดือนไม่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด.50)

หลักการหากำไรสุทธิเพื่อคำนวณภาษี

กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงของรอบระยะเวลาบัญชีโดยใช้เกณฑ์สิทธิ

วิธีคำนวณภาษี

กำไรสุทธิ X อัตราภาษีเงินได้

ข้อสังเกต

  1. ในการนำส่งภาษีใช้งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมกับแบบ ภ.ง.ด.50
  2. ขาดทุนสุทธิหรือไม่มีรายได้ก็ต้องยื่นแบบฯ
  3. สามารถนำภาษีที่ชำระแล้ว ตามแบบ ภ.ง.ด.51 และภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายมาหักออกจากภาษีที่ต้องชำระได้

สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

(ภ.ง.ด.51 , ภ.ง.ด.50)

 1. ยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

      – ภ.ง.ด.51 .ยื่นแบบภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี

      – ภ.ง.ด.50 ยื่นแบบภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

 2. ยื่นแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th

       – ภ.ง.ด.51ยื่นแบบภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี

         ได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบ และชำระภาษีออกไปเป็นภายใน 2 เดือน 8 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี

       – ภ.ง.ด.50 ยื่นแบบภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบ และชำระภาษีออกไปภายใน 158 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

การชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล

  1. การชำระภาษีสำหรับแบบที่ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

         1.1. เงินสด

         1.2. เช็คหรือแคชเชียร์เช็ค เช็คทุกประเภทสั่งจ่ายแก่ “กรมสรรพากร”และขีดฆ่าคำว่า “ผู้ถือ” ออก

         1.3. บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตร Tax Smart Card (เฉพาะสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่มีเครื่องรูดบัตร)

  1. การชำระภาษีสำหรับแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

         2.1. ชำระแบบเชื่อมต่อไปยังระบบชำระเงินของธนาคารโดยตรง

                – E – Payment

                – ATM Internet (ATM บนอินเทอร์เน็ต)

                – Internet Credit Card (บัตรเครดิตบนอินเทอร์เน็ต)

         2.2. ชำระด้วยชุดชำระเงิน (Pay in Slip) หรือด้วย QR Code & Barcode

                –  Counter Service (ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการยื่นแบบ , ไปรษณีย์ 7-Eleven , Tesco Lotus , Big C และ TrueMoney)

                –  ATM

                – Internet Banking

                – Tele Banking

                –  Phone Banking

                –  Mobile Banking

                –  Tax Smart Card

บทกำหนดโทษ

ภ.ง.ด.51

   1. กรณีไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 หรือไม่ยื่นภายในกำหนดเวลา และมีภาษีต้องเสียต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

   2. กรณีไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 หรือไม่ยื่นภายในกำหนดเวลาเว้นแต่จะแสดงว่า ได้มีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

   3. กรณียื่นรายการและชำระภาษีจากประมาณการกำไรสุทธิโดยแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของภาษีที่ชำระไว้ขาด

   4. เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมยื่นบัญชีโดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีอากร แล้วแต่กรณี ตรวจสอบและรับรอง ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมกับชำระภาษี (ถ้ามี) โดยนำส่งภาษีที่ชำระไว้ตาม ภ.ง.ด.51 มาหักออกก่อน

ภ.ง.ด.50

   1. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ชำระภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีจะต้องคำนวณ และชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน)ของเงินภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้คำนวณเงินเพิ่มเป็นรายเดือน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบฯจนถึงวันยื่นแบบฯ และชำระภาษี แต่ไม่เกินจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติม

   2. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ยื่นแบบฯตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากรและไม่ยื่นบัญชีตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวอาจต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท (มาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร)

ข้อมูล

        จากคู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs  กรมสรรพากร

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

✅รับจดทะเบียนบริษัท

✅รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

✅รับตรวจสอบบัญชี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

📞 02-9640061, 02-9640062

📞 065-449-1925, 096-656-9162

   เว็บไซต์:

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

http://www.atsaccounting.co.th/

https://buncheesiam.com/

บริษัท กล่องทองการบัญชี จำกัด

https://www.goldboxacct.com/