เกร็ดความรู้ภาษี : รายจ่ายค่าซ่อมถนนให้คงสภาพเดิมถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

รายจ่ายค่าซ่อมถนนให้คงสภาพเดิมถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

เกร็ดความรู้ภาษี – รายจ่ายค่าซ่อมถนนให้คงสภาพเดิมถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

ค่าก่อสร้างถนนที่บริษัทจ่าย ทำถนนผ่านบริเวณที่ดินที่สร้างตึกแถวอาคารพาณิชย์ ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายหักเป็นรายจ่ายไม่ได้          

ส่วนค่าซ่อมแซมดังกล่าวที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพเดิม ถือเป็นรายจ่ายในลักษณะในการคำนวณกำไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ซ่อมแซมได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร

จาก วิชาภาษีอากร ว่าด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล  โดยอาจารย์โกเมนทร์ สืบวิเศษ

กค. 0804/21728-24 ต.ค. 2522, ต.15.5720

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-9640061, 02-9640062065-449-1925, 096-656-9162 

เว็บไซต์: 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด 

http://www.atsaccounting.co.th/ หรือ https://buncheesiam.com/  

บริษัท กล่องทองการบัญชี จำกัด

https://www.goldboxacct.com/