สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ Financial Lease

สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ Financial Lease

          กรณีกิจการเช่าซื้อรถยนต์แบบ Financial Lease มา 1 คัน ราคา 1.8 ล้านบาท  มีกำหนดสัญญาเช่า 5 ปี ในด้านบัญชีและภาษีดำเนินการดังนี้

ด้านบัญชี

1.     กิจการต้องรับรู้รถยนต์ดังกล่าวและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นทรัพย์สินเต็มตามมูลค่า

2.     ดอกเบี้ยเช่าซื้อถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ

3.     คิดค่าเสื่อมราคาคิดจากมูลค่าต้นทุนและเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร

ด้านภาษี

1.    กิจการต้องบวกกลับดอกเบี้ยเช่าซื้อตามสัญญา และค่าเสื่อมราคาแต่ให้รวมค่าเช่าและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินเดือนละ 36,000 บาท

2.    เมื่อสิ้นสัญญาลิสซิ่งกิจการจะได้รับรถยนต์มาให้นำมาถือเป็นทรัพย์สินเพิ่มคิดค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท