เทคนิคการวางแผนภาษี และการทำบัญชี สำหรับธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล

เทคนิค การวางแผนภาษี และการทำบัญชี สำหรับธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล

            ในการประกอบธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ การทำธุรกิจที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ แท็บเลต โทรศัพท์มือถือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสินค้าอื่นๆนั้น เมื่อจะเริ่มประกอบกิจการจะต้องทำการวางแผนภาษี ในส่วนของการทำบัญชีก็จะต้องรองรับการวางแผนภาษีเช่นกัน ดังนี้

1.      การวางแผนภาษี ประกอบด้วย

1.1.    จะต้องศึกษารูปแบบสัญญา และภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล เช่น เป็นสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างทำของ สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เป็นต้น

1.2.    จากข้อ 1 จะต้องเลือกดูสัญญาว่า ประเภทใดจะประหยัดภาษี โดยทำเป็นตารางสรุปภาระภาษีเปรียบเทียบ เพื่อให้เข้าใจ

1.3.    กรณีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างประเทศ จะต้องพิจารณาการใช้สิทธิจากอนุสัญญาภาษีซ้อนประกอบการวางแผน

2.      การทำบัญชี

2.1.    จะต้องวางระบบการทำบัญชีให้สอดคล้องกับการวางแผนภาษี เช่น ธุรกิจซื้อมา-ขายไปคอมพิวเตอร์ หรือธุรกิจให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2.2.     ในการทำบัญชีจะต้องสามารถสอบทานเส้นทางการเงินได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน

2.3.      ในการปิดบัญชีประจำปี จะต้องมีการสอบทานกระทบ ภ.ง.ด.50 ,ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจมีขึ้นได้