เรื่อง มาตรการ “จูงใจ” ช่วยผู้ประกอบการ SMEs คงการจ้างงานลูกจ้าง หักรายจ่ายค่าจ้างได้สูงถึง 3 เท่า

เรื่อง มาตรการ “จูงใจ” ช่วยผู้ประกอบการ SMEs คงการจ้างงานลูกจ้าง หักรายจ่ายค่าจ้างได้สูงถึง 3 เท่า

กรมสรรพากรสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่คงการจ้างแรงงานของลูกจ้างสามารถหักรายจ่าย ค่าจ้างในช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2563 ได้สูงถึง 3 เท่า เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพธุรกิจ SMEs ในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการส่งเสริมเสถียรภาพของ การจ้างงาน ผู้ประกอบการลงทะเบียนใช้สิทธิได้ที่ www.rd.go.th นับตั้งแต่วันที่ระบบเปิดให้ใช้งานจนถึงภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ใช้สิทธิ

มาตรการภาษีสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังคงการจ้างงานลูกจ้างไว้และจ่ายค่าจ้าง สามารถหักรายจ่ายค่าจ้างในช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2563 ในการคํานวณภาษีได้ 3 เท่า โดยต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ครบ 12 เดือนในรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน (สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน 2562)

2. คงการจ้างงานของลูกจ้างที่ประกันตน และมีค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท/คน/เดือน

3. จํานวนลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ต้องไม่น้อยกว่าจํานวนลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนทั้งหมด ณ วันสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2563

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161