โครงการฝึกอบรม และฝึกงานบัญชี(ฟรี)

โครงการฝึกอบรม และฝึกงานบัญชี(ฟรี)

ด้วยศูนย์ฝึกวิชาชีพบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงานบัญชีเพื่อนำมาขึ้นทะเบียน และนำรายชื่อส่งให้บริษัท ห้าง ร้าน ที่ประกาศรับสมัครพนักงานบัญชีเข้าทำงาน เพื่อทำการคัดเลือก และเรียกสัมภาษณ์เข้าทำงาน ต่อไป

คุณจบบัญชีมาเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหม

   – จบมาแล้วไปสมัครงาน ไม่มี บริษัท เรียกสัมภาษณ์งานเลย

   – จบบัญชีแล้วไม่มีความมั่นใจว่าจะทำงานบัญชีอย่างเป็นระบบได้

   – อยากได้ทำงานกับบริษัทที่มีความมั่นคง

   – อยากได้ทำงานกับบริษัทที่ให้ค่าจ้างในอัตราที่สูง

   – มีความต้องการความเจริญก้าวหน้าในการทำงานบัญชี

จะดีไหมถ้า

   – มีผู้รับอาสาเป็นสื่อกลางนำรายชื่อเราไปให้บริษัทที่มั่นคง และเรียนตัวเราไปสัมภาษณ์

   – มีผู้รับอาสาพัฒนาตัวเราให้พร้อมทำงานบัญชี

   – เรามีโอกาสได้ร่วมทำงานกับบริษัทที่มั่นคง และจ่าค่าจ้างให้เราในอัตราที่สูง

   – เราได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

รายละเอียด

   – สมัครงานบัญชี (ฟรี)

   – เมื่อกรอกใบสมัครงาน และส่งไฟล์เอกสารประกอบการสมัครงานแล้ว (การได้งานเร็วหรือช้าขึ้นกับการกรอกใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ) ทางสำนักงานจะรีบ นำส่งรายชื่อ,ใบสมัครงาน และเอกสารประกอบใบสมัครงาน ให้ผู้บริหารธุรกิจทำการคัดเลือกเพื่อเรียกตัวเข้าสัมภาษณ์ต่อไป

  – กรณีไม่มั่นใจในการทำงานบัญชี สามารถสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การทำบัญชีคอมพิวเตอร์ ภาคปฏิบัติ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย  ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์” เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์ฝึกวิชาชีพบัญชี” เพื่อใช้เป็น หลักฐานสมัครงาน

ประโยชน์ที่ผู้สมัครจะได้รับ

– มีโอกาสได้ทำงานบัญชีกับบริษัทที่ มั่นคง และให้ค่าตอบแทนสูง

– มีความมั่นใจในการทำงานบัญชีได้อย่างเป็นระบบ

– มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพบัญชี

– มีโอกาสได้งานบัญชีอย่างรวดเร็ว

ต้องการเข้ามารับสิทธิ์สมัครพนักงานบัญชี(ฟรี) โปรดกรอกข้อมูลในหน้ารับสมัครงาน โครงการรับสมัครพนักงานบัญชี (ฟรี)