โปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ สำนักงานบัญชี สู่ยุค Thailand 4.0

จากยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาสู่        ”ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” และเตรียมขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคThailand 4.0 ซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่  Digital Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้เป็น Smarts enterprises

                การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจดังกล่าวทำให้บทบาทของสำนักงานบัญชีเปลี่ยนไปจากสำนักงานบัญชีแบบเดิมไปสู่สำนักงานบัญชี ดิจิทัล หรือเรียก Digital Accounting  Firm  ซึ่งเครื่องมือที่จะใช้ในการให้บริการทำบัญชีจึงต้องปรับเปลี่ยนเป็นโปแกรมบัญชีออนไลน์ แทนโปรแกรมบัญชีแบบดังเดิม

              ดังนั้น สำนักงานบัญชี ที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์  ควรจะต้องพิจารณา

1.    Feature การทำงาน ของโปรแกรม

1.1.     สามารถออกรายงานภาษีซื้อ  และรายงานภาษีขาย

1.2.    สามารถออกรายงาน ภ.ง.ด.3 และ 53 ได้

1.3.    สามารถออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

1.4.    สามารถ รองรับ การ  e-tax invoice ในอนาคตได้

1.5.    สามารถรองรับการจัดทำ e- filing กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรได้

2.    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมจะต้องไม่สูงมาก และคุ้มค่า แก่การลงทุน

3.    ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำบัญชีจากเดิมรับเอกสารจากลูกค้ามาทำบัญชีที่สำนักงาน ปรับเป็น ให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจโดยใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ทั้งกิจกรรมซื้อ และขาย  โดยโปรแกรมจะทำหน้าบันทึกบัญชีไปพร้อมกับการดำเนินงานของกิจการ สำนักงานบัญชี เป็น back office คอยปรับปรุงแก้ไข และปิดบัญชี  ณ ที่สำนักงาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องไปรับเอกสารจากลูกค้ามาบันทึกบัญชีเหมือนแต่ก่อนอีต่อไป ในส่วนนี้ค่าใช้จ่ายในการให้บริการทำบัญชีจะลดลง  และ  ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมลุกค้าเป็นผู้รับภาระ พร้อมกับลูกค้าจะได้ข้อมูลบริหารทันปัจจุบันมาทดแทน