บริการรับทำบัญชีธุรกิจขายสินค้าหรือบริการออนไลน์

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

บริการ รับทำบัญชีธุรกิจขายสินค้า หรือ บริการออนไลน์

บริการ รับทำบัญชีธุรกิจขายสินค้า หรือบริการออนไลน์ คือ บริการรับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน การให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ
1. ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมในระบบลูกหนี้ (การออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน) และระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และบันทึกบัญชีทั้งระบบ ( ตามฟังชั่นการใช้งานของโปรแกรม) และอาจให้สำนักงานดูแลและปิดบัญชีประจำปี
2. ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่มีความประสงค์ให้สำนักงานทำบัญชีโดยกิจการจะต้องส่งเอกสาร รายรับ รายจ่าย เอกสารหนังสือรับรอง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีหรือ statement บัญชีเงินฝากธนาคาร และสัญญาต่างๆ (ถ้ามี) สำนักงานจะดำเนินบันทึกบัญชี จัดทำแบบยื่นภาษี และปิดบัญชีประจำปี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการ รับทำบัญชีธุรกิจขายสินค้า หรือบริการออนไลน์
– วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
– กิจการได้ OUTSOURCE ในการทำบัญชี ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบัญชี
– ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
– เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำกิจการ
– กิจการไม่ต้องปรับระบบงาน(กรณ๊ให้สำนักงานทำบัญชี) สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
– ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
– ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
– ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ

ทำบัญชีธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

        ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการทำบัญชี การการเงิน และด้านภาษีอากร กว่า 28 ปี จากทีมงานนักวิชาการและทีมงานผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ได้วางแนวทางในการรับทำบัญชีให้ถูกต้องตามมมาตรฐานการบัญชีและตามประมวลรัษฎากรดังนี้

  1. รับทราบปัญหา เช่น ปัญหาการวางแผนภาษีการขายของออนไลน์ ปัญหาการจัดระบบการซื้อ การขาย การทำบัญชีคุมสินค้าขายของออนไลน์ และความต้องการใช้บริการของลูกค้า
  2. ศึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากข้อ 1
  3. จัดระบบการทำงานรับทำบัญชีร่วมกับลูกค้า
  4. Set up โปรแกรมบัญชี ทดสอบการใช้งาน และอบรมการใช้งานของโปรแกรมบัญชี
  5. เริ่มใช้งานจริง และติดตามเป็นพี่เลี้ยงในการใช้งานโปรแกรมบัญชี( ปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง)
  6. ทุกสิ้นเดือน จัดทำภาษีและจัดทำรายงานบัญชีและการเงิน ( ปรับปรุงแก้ไข)ให้ถูกต้องนำเสนอผู้บริหาร
  7. ให้คำแนะนำ และเสนอแนะในการบริหารการเงินและบัญชีแก่ลูกค้า

ทุกขั้นตอนการทำงาน ควบคุมโดยทีมนักวิชาการ และทีมผู้สอบบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่

อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

หรือ p.sukalinwanit@gmail.com

กลับหน้าบริการทั้งหมด