บริการรับทำบัญชีมูลนิธิด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE

บัญชีสยามออนไลน์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

บริการรับทำบัญชีมูลนิธิด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE

บริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีมูลนิธิ  คือ บริการรับทำบัญชีมูลนิธิด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์  IBUNCHEE ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน การให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ มูลนิธิที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมในการออกใบใบเสร็จรับเงินบริจาค และบันทึกบัญชีทั้งระบบ และมูลนิธิที่มีความประสงค์ให้ สำนักงานทำบัญชีให้

บริการส่วนนี้ จะเน้น การทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการรับรับทำบัญชีสมาคมด้

วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
– วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
– มูลนิธิได้ OUT SOURCE ในการทำบัญชี ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบัญชี
– ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
– เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำมูลนิธิ
– กรณีมูลนิธิให้สำนักงานทำบัญชีไม่ต้องปรับระบบงาน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
– ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
– ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
– ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ

กลับหน้าบริการทั้งหมด