รับทำบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบครบวงจร

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

รับทำบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบครบวงจร

รับทำบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ครบวงจร คือ บริการรับทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน การให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ
1. ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมในระบบลูกหนี้ (การออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน) และระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และบันทึกบัญชีทั้งระบบ ( ตามฟังชั่นการใช้งานของโปรแกรม) และอาจให้สำนักงานดูแลและปิดบัญชีประจำปี
2. ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่มีความประสงค์ให้สำนักงานทำบัญชีโดยกิจการจะต้องส่งเอกสาร รายรับ รายจ่าย เอกสารหนังสือรับรอง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีหรือ Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร และสัญญาต่างๆ (ถ้ามี) สำนักงานจะดำเนินบันทึกบัญชี จัดทำแบบยื่นภาษี และปิดบัญชีประจำปี

รับทำบัญชีธุรกิจนำเข้าและส่งออก ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

   ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการทำบัญชี การการเงิน และด้านภาษีอากร กว่า 28 ปี จากทีมงานนักวิชาการและทีมงานผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ได้วางแนวทางในการ รับทำบัญชีให้ถูกต้องตามมมาตรฐานการบัญชีและตามประมวลรัษฎากรดังนี้

 1. รับทราบปัญหา เช่น ประเด็นปัญหาการนำเข้าอละส่งออก ด้านบัญชี ภาษี และศุลกากร โดยเฉพาะ วิธีการรับรู้รายได้ และการเลือใช้อัตราแลกเปลี่ยนให้ถูกต้อง และความต้องการใช้บริการของลูกค้า
 2. ศึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากข้อ 1
 3. จัดระบบการทำงานรับทำบัญชีร่วมกับลูกค้า
 4. Set up โปรแกรมบัญชี ทดสอบการใช้งาน และอบรมการใช้งานของโปรแกรมบัญชี
 5. เริ่มใช้งานจริง และติดตามเป็นพี่เลี้ยงในการใช้งานโปรแกรมบัญชี( ปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง)
 6. ทุกสิ้นเดือน จัดทำภาษีและจัดทำรายงาน( ปรับปรุงแก้ไข) บัญชีและการเงิน นำเสนอผู้บริหาร
 7. ให้คำแนะนำ และเสนอแนะในการบริหารการเงินและบัญชีแก่ลูกค้า

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการรับทำบัญชี ซื้อขายสินค้า แบบครบวงจร
– วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
– กิจการได้ OUT SOURCE ในการทำบัญชี ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบัญชี
– ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
– เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำกิจการ
– กิจการไม่ต้องปรับระบบงาน(กรณ๊ให้สำนักงานทำบัญชี) สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
– ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
– ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
– ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ

    ขอบเขตขั้นตอนดำเนินการ

 • ลูกค้าลงนามตอบรับใช้บริการ
 • สำนักงานเข้าศึกษาระบบงาน และสอบทานระบบการทำงาน
 • สำนักงานวางระบบบัญชี สำหรับกิจการให้บริการ เปิดโปรแกรมบัญชี set up โปรแกรมบัญชี และทดสอบความถูกต้อง
 • สำนักงานแจ้งรายละเอียด และขั้นตอนการทำงาน
 •  ลูกค้าส่งเอกสาร สำนักงานจะทำการบันทึกการรับเอกสาร ตรวจทาน และออกใบรับเอกสาร
 • บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์
 •  จัดทำและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53,ภ.ง.ด.54 ประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • .จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย และยื่นแบบ ภ.พ.30  (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • จัดทำและยื่นแบบ ภ.พ.36 (ภ้ามี)
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) (ถ้ามี)
 • จัดทำกระดาษทำการ ตรวจสอบความถูกต้องการทำบัญชี
 • ปิดบัญชีครึ่งปี จัดทำ ภ.ง.ด.51 และนำส่ง
 • สิ้นปีจะทำการปิดบัญชี และนำส่งภาษี และงบการเงินแก่ส่วนราชการ

อัตราค่าบริการ ขึ้นกับข้อตกลง แต่จะประหยัด และมีคุณภาพกว่าจ้างพนักงานบัญชีประจำ

รับทำบัญชีธุรกิจนำเข้า – ส่งออก แบบครบวงจรเหมาะสำหรับ

 • กิจการที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว มีระบบการจัดทำเอกสารซื้อขายใช้อยู่แล้ว
 • กิจการที่ต้องการใช้ข้อมูลการเงินที่ถูกต้อง ทันเวลา เพื่อใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ
 • กิจการที่ต้องการลดความผิดพลาด และประหยัดภาษี (เสียภาษีที่ถูกต้องและประหยัดโดยไม่ถูกเบี้ยปรับเงินเพิ่มย้อนหลีง)
 • กิจการที่ต้องการมืออาชีพช่วยในการทำบัญชีและให้คำแนะนำในส่วนของงานการเงินและการบัญชี
 • กิจการที่ต้องการระบบบัญชีรองรับการขยายกิจการในอนาคต

ทุกขั้นตอนการทำงาน ควบคุมโดยทีมนักวิชาการ และทีมผู้สอบบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่

อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

หรือ p.sukalinwanit@gmail.com

รับทำบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบครบวงจร

กลับหน้าบริการทั้งหมด