รับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกัน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE

รับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกัน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE

บริการ รับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกัน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE  คือ บริการ รับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกัน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์  IBUNCHEE ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน การให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ
1. ธุรกิจนายหน้าประกันที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมในการออกใบใบเสร็จรับเงินบริจาค และบันทึกบัญชีทั้งระบบ และอาจใช้บริการให้สำนักงานดูแล และปิดบัญชีประจำปี
2. ธุรกิจนายหน้าประกันที่มีความประสงค์ ส่งเอกสารให้สำนักงานทำบัญชี

บริการส่วนนี้ จะเน้น การทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

รับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกัน ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

    ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการทำบัญชี การการเงิน และด้านภาษีอากร กว่า 28 ปี จากทีมงานนักวิชาการและทีมงานผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ได้วางแนวทางในการ รับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกัน ให้ถูกต้องตามมมาตรฐานการบัญชี และตามประมวลรัษฎากรดังนี้

  1. รับทราบปัญหา เช่น ปัญหาการวางแผนภาษีธุรกิจนายหน้าประกันภัย  ปัญหาการจัดระบบการรับรายได้ค่านายหน้า ระบบการจ่ายค่าใช้จ่ายลูกทีม การจัดทำโครงการต่างๆในการหาลูกค้า ระบบการทำบัญชี และความต้องการใช้บริการของลูกค้า
  2. ศึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากข้อ 1
  3. จัดระบบการทำงานรับทำบัญชี การดูแลการทำบัญชีร่วมกับผู้จัดการ
  4. Set up โปรแกรมบัญชี ทดสอบการใช้งาน และอบรมการใช้งานของโปรแกรมบัญชี
  5. เริ่มใช้งานจริง และติดตามเป็นพี่เลี้ยงในการใช้งานโปรแกรมบัญชี( ปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง)
  6. ทุกสิ้นเดือน จัดทำภาษีและจัดทำรายงานบัญชีและการเงิน (ปรับปรุงแก้ไข)ให้ถูกต้องนำเสนอผู้บริหาร
  7. ให้คำแนะนำ และเสนอแนะในการบริหารการเงินและบัญชีแก่ผู้จัดการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ รับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกัน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
– วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
– ธุรกิจนายหน้าประกันได้ OUT SOURCE ในการทำบัญชี ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบัญชี
– ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
–  เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำธุรกิจนายหน้าประกัน
– กรณีธุรกิจนายหน้าประกันให้สำนักงานทำบัญชีไม่ต้องปรับระบบงาน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
– ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
– ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
– ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ

กลับหน้าบริการทั้งหมด