บริการที่ปรึกษาบัญชีเพื่อการบริหาร

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

บริการที่ปรึกษาบัญชีเพื่อการบริหาร

บริการบัญชีเพื่อการบริหาร คือ เป็นการนำข้อมูลจากงบการเงินที่ได้จากการทำบัญชี มาใช้ในการบริหารงานเพื่อควบคุม ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือเพื่อป้องกันการทุจริต และการรั่วไหล
บริการส่วนนี้ จะเน้น การให้คำปรึกษา ในด้านการนำข้อมูลมาใช้ในการบริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

                 ประโยชน์ที่ได้รับจากใช้บริการที่ปรึกษาบัญชีเพื่อการบริหาร

– กิจการจะได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ และภาคปฏิบัติเปรียบเสมือน( OUT SOURCE ที่ปรึกษา) ในการให้คำปรึกษาในด้านการนำข้อมูลจากงบการเงินมาใช้ในการบริหารงาน
– เปรียบเสมือนมีที่ปรึกษาประจำกิจการ
– เพื่อนำข้อมูลจากงบการเงินมาใช้วางแผนควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
– กิจการจะได้ระบบงานที่สามารถใช้บริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทุจริตและรั่วไหล
– กิจการได้ข้อมูลที่ถูกต้องใช้ในการบริหารตัดสินใจได้ทันเวลา มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ขอบเขตขั้นตอนดำเนินการ

– ลงนามตอบรับใช้บริการ
– สำนักงานเข้าศึกษาระบบงาน ณ ที่ทำการของลูกค้า หรือประชุมระบบงานทางออนไลน์
– ให้คำปรึกษาทางด้าน การจัดแบบฟอร์มเอกสาร การจัดระบบเอกสาร และการควบคุมภายใน
– การให้คำแนะนำในการจัดระบบเอกสารเพื่อการบันทึกบัญชี และการเก็บรักษาเอกสาร
– การให้คำปรึกษาในด้านการบันทึกบัญชี การปรับปรุงและปิดบัญชีประจำเดือน ประจำปี
– ให้คำปรึกษาเรื่องการควบคุมเงินสดย่อย และการบริหารเงินฝาก
– ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ และการบริหารสินค้าคงเหลือ
– ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและการคำนวณค่าเสื่อมราคา
– ให้คำปรึกษาทางด้านการปรับปรุงและปิดบัญชีประจำเดือน รายไตรมาส และรายปี
– ให้คำปรึกษาการจัดทำงบกระแสเงินสด และการบริหารเงินสด
– ให้คำปรึกษาในด้านการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ และบริหาร
– ให้คำปรึกษาด้านการกำหนดแผนการตรวจสอบภายใน ป้องกันการทุจริต

อัตราค่าบริการ โดยประมาณ

– ค่าบริการให้คำปรึกษา  เริ่มต้นที่ 15,000.-บาท
– กรณีให้เป็นที่ปรึกษาประจำบางวันที่บริษัทด้านต่างๆ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างกิจการกับสำนักงาน

บริการที่ปรึกษาบัญชีเพื่อการบริหารเหมาะสำหรับ

– กิจการที่มีแผนที่จะกำลังเติบโต และมีความประสงค์ที่จะเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
– กิจการที่ต้องการใช้ข้อมูลที่ได้จากงบการเงินมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
– กิจการที่ต้องการลดค่าใช่จ่าย ที่ผิดพลาดและป้องการ
– กิจการที่ต้องการมืออาชีพช่วยในการทำบัญชีและมีมืออาชีพให้คำแนะนำในส่วนของการเงินและการบัญชี
– กิจการที่ต้องการระบบบัญชีรองรับการขยายกิจการในอนาคต

ลับหน้าบริการทั้งหมด