รับทำบัญชีธุรกิจบริการ แบบครบวงจร

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

รับทำบัญชีธุรกิจบริการ แบบครบวงจร

บริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน โดยกิจการจะต้องส่งเอกสาร รายรับ รายจ่าย เอกสารหนังสือรับรอง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีหรือ statement บัญชีเงินฝากธนาคาร และสัญญาต่างๆ (ถ้ามี) สำนักงานจะดำเนินบันทึกบัญชี จัดทำแบบยื่นภาษี และปิดบัญชีประจำปี

บริการส่วนนี้ จะเน้น การทำบัญชี ที่ระบบลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ภ.ง.ด.3และ 53 ) :ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้เป็นบริการทำบัญชี IBUNCHEEเดลิเวอรี่ .หากลูกค้าต้องการใช้บริการ

รับทำบัญชีธุรกิจบริการ ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

      ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการทำบัญชี การการเงิน และด้านภาษีอากร กว่า 28 ปี จากทีมงานนักวิชาการและทีมงานผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ได้วางแนวทางในการรับทำบัญชีธุรกิจการให้บริการให้ถูกต้องตามมมาตรฐานการบัญชีและตามประมวลรัษฎากรดังนี้

  1. รับทราบปัญหา เช่น ประเด็นปัญหาของธุรกิจบริการ ด้านบัญชี ภาษี โดยเฉพาะ วิธีการรับรู้รายได้ และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการใช้โปรแกรมบัญชีในการจัดการทำงานประจำให้ถูกต้อง ตลอดจนความต้องการใช้บริการของลูกค้า
  2. ศึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากข้อ 1
  3. จัดระบบการทำงานรับทำบัญชีร่วมกับลูกค้า
  4. Set up โปรแกรมบัญชี ทดสอบการใช้งาน และอบรมการใช้งานของโปรแกรมบัญชี
  5. เริ่มใช้งานจริง และติดตามเป็นพี่เลี้ยงในการใช้งานโปรแกรมบัญชี( ปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง)
  6. ทุกสิ้นเดือน จัดทำภาษีและจัดทำรายงาน( ปรับปรุงแก้ไข) บัญชีและการเงิน นำเสนอผู้บริหาร
  7. ให้คำแนะนำ และเสนอแนะในการบริหารการเงินและบัญชีแก่ลูกค้า

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการ แบบครบวงจร
– วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
– กิจการได้ OUTSOURCE ในการทำบัญชี ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบัญชี
– ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
– เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำกิจการ
– กิจการไม่ต้องปรับระบบงาน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
– ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
– ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
– ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ

ทุกขั้นตอนการทำงาน ควบคุมโดยทีมนักวิชาการ และทีมผู้สอบบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่

อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925                   

หรือ p.sukalinwanit@gmail.com


กลับหน้าบริการทั้งหมด