บริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการ แบบครบวงจร

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

บริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการ แบบครบวงจร

บริการรับทำบัญชีธุรกิจประเภทบริการ คือ บริการรับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน โดยกิจการจะต้องส่งเอกสาร รายรับ รายจ่าย เอกสารหนังสือรับรอง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีหรือ statement บัญชีเงินฝากธนาคาร และสัญญาต่างๆ (ถ้ามี) สำนักงานจะดำเนินบันทึกบัญชี จัดทำแบบยื่นภาษี และปิดบัญชีประจำปี

บริการส่วนนี้ จะเน้น การทำบัญชี ที่ระบบลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ภ.ง.ด.3และ 53 ) :ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้เป็นบริการทำบัญชี IBUNCHEEเดลิเวอรี่ .หากลูกค้าต้องการใช้บริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการ แบบครบวงจร
– วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
– กิจการได้ OUTSOURCE ในการทำบัญชี ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบัญชี
– ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
– เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำกิจการ
– กิจการไม่ต้องปรับระบบงาน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
– ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
– ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
– ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ

กลับหน้าบริการทั้งหมด