ตรวจสอบบัญชีประจำปีแล้วดีอย่างไร ?

…การทำบัญชีเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำเพื่อสรุปฐานะการเงินของกิจการ แต่บางครั้งข้อมูลที่ได้มาอาจไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดได้ เนื่องจากการดำเนินงานด้านเอกสาร การบันทึกบัญชี หรือการปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีอากร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกิจการในอนาคต ดังนั้น การตรวจสอบบัญชีประจำปีซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่ให้ผู้สอบบัญชีเข้ามาดูข้อมูลทางบัญชีของคุณ และให้คำแนะนำในการปรับปรุงจึงมีประโยชน์อย่างมากสำหรับกิจกา ซึ่งจะมีดีอะไร มีประโยชน์ในด้านไหนบ้างเราไปดูกัน…

  • ด้านการปรับปรุงการบันทึกบัญชี ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีว่ากิจการบันทึกบัญชีอย่างไร และเสนอข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องที่พบ เช่น การจัดทำเอกสารไม่เป็นระเบียบ การควบคุมภายในไม่ดี การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะให้คำแนะนำในการปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและรัดกุม
  • ด้านการบริหารการเงิน ผู้สอบบัญชีจะวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของกิจการ และให้ความเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารการเงิน เช่น การวางแผนงบประมาณ การจัดการเงินสด การลดความเสี่ยง การเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้กิจการมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี และสามารถขอเครดิตจากธนาคาร หรือเจ้าหนี้ได้ง่ายขึ้น
  • ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีอากร ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีอากรของกิจการ และแจ้งความผิดพลาดหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การนำส่งภาษีไม่ถูกต้อง การไม่เก็บหรือไม่จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย การไม่เสียภาษีเพิ่ม ซึ่งจะช่วยให้กิจการปรับปรุงการปฏิบัติให้ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงการเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มจากการตรวจสอบของสรรพากร
  • ด้านการรับรองงบการเงิน ผู้สอบบัญชีจะรับรองงบการเงินของกิจการ ว่าได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชี และสะท้อนฐานะการเงินของกิจการอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้กิจการต้องนำส่งงบการเงินต่อส่วนราชการ

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-9640061, 02-9640062065-449-1925, 096-656-9162 

เว็บไซต์: 

http://www.atsaccounting.co.th/ หรือ https://buncheesiam.com/