การทำ” บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด “ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

การทำ" บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด "ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

        การทำ” บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด “ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพนั้น เมื่อนิติบุคคลอาคารชุดจะเริ่มเปิดดำเนินการ สิ่งสำคัญที่สุด คือนิติบุคคลอาคารชุดจะต้องมีระบบบัญชี และระบบเอกสารอย่างไร ที่จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ  ซึ่งสุดท้ายเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนิติบุคคลอาคารชุดจะต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการประชุม และตัดสินใจได้ถูกต้อง และทันเวลา

          ดังนั้นการทำบัญชีจึงถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญเรื่องหนึ่งของการดำเนินุงาน ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านทั้งด้านการรับทำบัญชี การวางระบบัญชี และการเป็นที่ปรึกษาการทำ บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด กว่า 30 ปี จึงกำหนดขั้นตอนการทำบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด ไม่ว่าไม่ว่านิติบุคคลที่เปิดใหม่ หรือเปิดมานานแล้ว และหากอ่านบทความนี้แล้วสนใจ มีความต้องการจะสอบทานหรือปรับระบบงานให้รองรับการบริหารงานก็สามารถขอหารือได้  รายละเอียดที่นิติบุคคลอาคารชุดที่จะทำบัญชีอย่างมืออาชีพสามารถดำเนินงานได้ดังนี้

 1. จัดระบบทางเดินเอกสารต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทำงานและการบันทึกบัญชี เช่น ระบบเงินฝากธนาคาร การนำฝาก และเบิกจ่าย, ระบบลูกหนี้ค่าบริการส่วนกลาง และการรับชำระเงินจากลูกหนี้ ,ระบบเจ้าหนี้การค้า และการจ่ายชำระหนี้ เป็นต้น( สามารถจ้างผู้มีประสบการณ์ช่วยจัดระบบการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง )
 2. จากข้อ 1 การเขียนรายละเอียดในเอกสารใบสำคัญรับ และใบสำคัญจ่าย เช่น การรับชำระหนี้จากลูกหนี้ค่าส่วนกลาง ควรระบุในรายละเอียดให้ชัดเจนว่ารับชำระหนี้จากใคร ประจำงวดเดือนอะไร งวดที่เท่าไร เลขที่เช็คและรายละเอียดธนาคาร ส่วนการจ่ายเงินเช่นกัน ใบสำคัญจ่ายจะต้องระบุว่าจ่ายให้ใคร ค่าอะไร จ่ายด้วยเช็คธนาคารหรือโอนเงิน ธนาคารอะไร ทั้งนี้เพื่อสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งสามารถเรียกดูจากบัญชีแยกประเภทเรื่องนี้สามารถหารือผู้มีประสบการณ์ได้
 3. การจัดระบบลูกหนี้ค่าส่วนกลาง และการรับชำระหนี้ ซึ่งจะเป็นปัญหามากหากนิติบุคคลอาคารชุดจะรับชำระหนี้เป็นเงินสด เป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยง และให้ใช้รับชำระหนี้โดยผ่านธนาคาร และเพื่อความโปร่งใส ควรปิดประกาศรายละเอียดการรับชำระหนี้ค่าส่วนกลางรายเดือน ที่หน้าสำนักงาน ทุกเดือนเพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรมการมีการทำงาน และการติดตามงานที่เป็นระบบ และโปร่งใส
 4. การทำบัญชีให้ถูกต้องตาม พรบ.นิติบุคคลอาคารชุด และเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด
 5. การ set up ระบบบัญชี ในที่นี้ ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ด้วยเหตุผลเป็นการรองรับระบบการทำงานในอนาคต เพราะปัจจุบันการทำงานจะเน้นที่ระบบออนไลน์ หากมาเปลี่ยนภายหลังจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายมาก
 6. จากข้อ 4 เมื่อ set up โปรแกรมเสร็จแล้ว ก็จะต้องทดสอบความถูกต้องของการทำงาน ในที่นี้เห็นควรให้จ้างบริษัท เจ้าของโปรแกรมบัญชีดีที่สุด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในระงานที่ set up
 7. การนำข้อมูลพื้นฐานการทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการทำบัญชี เช่น ผังบัญชี รายละเอียดลูกหนี้ค่าส่วนกลาง,รายละเอียดเจ้าหนี้ สามารถหารือผู้มีประสบการณ์ได้
 8. เมื่อเริ่มดำเนินการจะต้องมีการประเมินการทำงานจากข้อมูลจริงว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ รวมถึงบางครั้งอาจมีการปรับขั้นตอนการทำงาน งานส่วนนี้สำคัญมากจะต้องมีการติดตาม และประเมินผล ปรับแก้ ที่สำคัญ งานจะต้องทันการใช้งานข้อมูล ในส่วนนี้ถือว่าสำคัญมากๆ( สามารถจ้างผู้มีประสบการณ์ช่วยจัดระบบและสอบทานและปรับให้สอดคล้องกับการทำงานได้ )
 9. การจัดการเรื่องภาษีต่างๆ เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษี ภ.ง.ด.3และ ภ.ง.ด.53 ในส่วนนี้นิติบุคคลอาคารชุดจะต้องเรียนรู้เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง
 10. การจัดทำเงินเดือน และประกันสังคม ( ถ้ามี ) นิติบุคคลอาคารชุดจะต้องเรียนรู้และดำเนินการให้ถูกต้อง
 11. การปิดบัญชี ประจำเดือน และการปิดบัญชีประจำปี เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ นิติบุคคลอาคารชุดควรมีระบบการติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการมีระบบการทำงานที่ดี ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนในการนำไปใช้บริหารงานสามารถหารือผู้มีประสบการณ์ได้
 12. นิติบุคคลอาคารชุดควรมีการนำข้อมูล รายงานการเก็บค่าส่วนกลาง รวมถึง งบการเงิน ปิดประกาศหน้าสำนักงานประจำเดือน
 13. จากข้อมูลที่ได้จากการปิดบัญชีประจำปี นิติบุคคลอาคารชุดจะต้องจัดทำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำเป็นข้อมูลเชิงบริหาร สามารถปรึกษาผู้มีประสบการณ์ได้
 14. กรรมการนิติบุคคลอาคารชุดจะต้องเรียนรู้การอ่านงบการเงินให้เป็น รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงิน พื้นฐาน สามารถหารือผู้มีประสบการณ์ได้

   จากที่กล่าวมานั้น นิติบุคคลอาคารชุดที่เปิดใหม่ และที่เปิดมานานแล้วก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงงานทำบัญชี การจัดวางระบบการทำบัญชี ระบบภาษีอากร ระบบการจัดทำรายงาน การนำข้อมูลที่ได้จากการทำบัญชีไปใช้งานบริหารนิติบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมืออาชีพ

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-9640061, 02-9640062065-449-1925, 096-656-9162 

เว็บไซต์: 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด 

http://www.atsaccounting.co.th/ หรือ https://buncheesiam.com/