ทำบัญชีธุรกิจบริการให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

การ" ทำบัญชีธุรกิจบริการ "ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

ทำบัญชีธุรกิจบริการให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ เมื่อเจ้าของกิจการจะเริ่มเปิดดำเนินการประกอบธุรกิจในการให้บริการนั้น สิ่งสำคัญที่สุด คือกิจการจะมีระบบบัญชี และระบบเอกสารอย่างไร ที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระบบ  ซึ่งสุดท้ายเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกิจการจะต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการนำส่งภาษี หรือ ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา

      ดังนั้นการทำบัญชีจึงถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญเรื่องหนึ่งของการดำเนินุธรกิจ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านทั้งด้านการรับทำบัญชี การวางระบบัญชี และการเป็นที่ปรึกษาการทำบัญชี การวางแผนภาษี และการบริหารการเงิน กว่า 30 ปี จึงกำหนดขั้นตอนการทำบัญชีของกิจการ ไม่ว่ากิจการที่เปิดใหม่ หรือเปิดมานานแล้ว หากอ่านบทความนี้แล้วสนใจ มีความต้องการจะสอบทานหรือปรับระบบงานให้รองรับการบริหารงานก็สามารถขอหารือได้  รายละเอียดกิจการที่จะทำบัญชีอย่างมืออาชีพสามารถดำเนินงานได้ดังนี้

สารบัญ

   1.ตรวจเช็ควัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจ

   ถ้าจะเริ่ม ทำบัญชีธุรกิจบริการ ผู้ทำจะต้องสอบทานการดำเนินธุรกิจว่าปัจจุบันบริษัท ว่าปัจจุบันธุรกิจ มีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการว่ามีบริการอะไรบ้าง ซึ่งสามารถดูได้จากหนังสือรับรองของบริษัทล่าสุดที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

   2.จัดระบบทางเดินเอกสารต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทำงานและการบันทึกบัญชี

   เช่น ระบบเงินฝากธนาคาร การนำฝาก และเบิกจ่าย, ระบบลูกหนี้การค้าและการรับชำระหนี้ ,ระบบซื้อ เจ้าหนี้การค้า และการจ่ายชำระหนี้ เป็นต้น ( สามารถจ้างผู้มีประสบการณ์ช่วยจัดระบบและสอบทานและปรับให้สอดคล้องกับการทำงานได้ )

   3.เขียนรายละเอียดในเอกสารใบสำคัญรับ และใบสำคัญจ่าย

   จากข้อ 2 การเขียนรายละเอียดในเอกสารใบสำคัญรับ และใบสำคัญจ่าย เช่น การรับชำระหนี้ ควรระบุในรายละเอียดให้ชัดเจนว่ารับชำระหนี้จากใครเป้นค่าอะไร งวดที่เท่าไร เลขที่เช็คและรายละเอียดธนาคาร ส่วนการจ่ายเงินกู้เช่นกัน ในใบสำคัญจ่ายจะต้องระบุว่าจ่ายให้ใคร ค่าอะไร จ่ายด้วยเช็คธนาคารหรือโอนเงิน ธนาคารอะไร ทั้งนี้เพื่อสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งสามารถเรียกดูและเข้าใจจากบัญชีแยกประเภท สามารถหารือผู้มีประสบการณ์ได้

    4.set up ระบบบัญชี

   การ set up ระบบบัญชี ในที่นี้ ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ด้วยเหตุผลเป็นการรองรับระบบการทำงานในอนาคต เพราะปัจจุบันการทำงานจะเน้นที่ระบบออนไลน์ หากเปลี่ยนภายหลังจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายมาก รวมถึงต้องปรับระบบทำงาน การทำงานย้อนหลัง การตรวจทานความถูกต้องของการทำงาน ซึ่งจะมีปัญหามาก ในส่วนนี้ถือว่าสำคัญ หากทำไม่ดี จะให้ระบบงานไม่ถูกต้อง งานข้อมูลล่าช้า จะเป็นผลเสียอย่างมหาศาล ( สามารถจ้างผู้มีประสบการณ์ช่วยจัดระบบและสอบทานและปรับให้สอดคล้องกับการทำงานได้ )

   5.ทดสอบความถูกต้องของการทำงานของโปรแกรม

   จากข้อ 4 เมื่อ set up โปรแกรมเสร็จแล้ว ก็จะต้องทดสอบความถูกต้องของการทำงาน ในที่นี้เห็นควรให้จ้างบริษัท เจ้าของโปรแกรมบัญชีดีที่สุด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในระงานที่ set up

   6.การนำข้อมูลพื้นฐานการทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการทำบัญชี

   เช่น ผังบัญชี รายละเอียดลูกหนี้การค้า ( ลูกหนี้ที่กิจการได้ตกลงจะค้าขายด้วยกัน),รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า ( ลูกหนี้ที่กิจการได้ตกลงจะค้าขายด้วยกัน)  สามารถหารือผู้มีประสบการณ์ได้

   7.ประเมินการทำงานจากข้อมูลจริง

   เมื่อเริ่มดำเนินการบันทึกข้อมูลรายการบริการเข้าระบบแล้วจะต้องมีการประเมินการทำงานจากข้อมูลจริงว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ รวมถึงบางครั้งอาจมีการปรับขั้นตอนการทำงาน งานส่วนนี้สำคัญมากจะต้องมีการติดตาม และประเมินผล ปรับแก้ ที่สำคัญ ข้อมูลที่ได้จะต้องทันการใช้งาน ในส่วนนี้ถือว่าสำคัญมากๆ( สามารถจ้างผู้มีประสบการณ์ช่วยจัดระบบและสอบทานและปรับให้สอดคล้องกับการทำงานได้ )

   8.การจัดการเรื่องภาษีต่างๆ

   เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษี ภ.ง.ด.3และ ภ.ง.ด.53 ,การจัดทำ ภ.ง.ด.51 ( ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี การจัดทำ ภ.ง.ด.50 ( ภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี) ในส่วนนี้กิจการจะต้องเรียนรู้เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง

   9.เรียนรู้การจัดทำเงินเดือน และประกันสังคม

   การจัดทำเงินเดือน และประกันสังคม กิจการจะต้องเรียนรู้และดำเนินการให้ถูกต้อง

   10.การปิดบัญชีประจำเดือนและการปิดบัญชีประจำปี

   เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ กิจการควรมีระบบการติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการมีระบบการทำงานที่ดี ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนในการนำไปใช้บริหารงาน สามารถหารือผุ้มีประสบการณ์ได้

   11.นำข้อมูลที่ปิดประจำเดือนมาใช้ในการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน

   กิจการควรมีการนำข้อมูลที่ปิดประจำเดือนมาใช้ในการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำมูลไปปรับแผนการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการปิดบัญชีประจำปี และนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงาน

   12.นำข้อมูลการปิดบัญชีประจำปีมาจัดทำเป็นข้อมูลเชิงบริหาร

   จากข้อมูลที่ได้จากการปิดบัญชีประจำปี กิจการจะต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำเป็นข้อมูลเชิงบริหาร เช่นข้อมูล วิเคราะห์งบการเงิน 4 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ ด้านสภาพคล่อง , ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านความสามารถในการชำระหนี้สิน , ด้านความสามารถในการทำกำไร เป็นต้น ( สามารถจ้างผู้มีประสบการณ์ช่วยจัดระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ) งานส่วนนี้สำคัญมากๆ สามารถนำข้อมูลไปเสนอขอเครดิตจากธนาคารและ เจ้าหนี้การค้าได้

   13.เรียนรู้การอ่านงบการเงินให้เป็น

   ผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้การอ่านงบการเงินให้เป็น รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงิน โดยเฉพาะ วิเคราะห์งบการเงิน 4 ด้าน ( สามารถจ้างผู้มีประสบการณ์อบรมให้ความรู้ และทดสอบการปฏิบัติงานจากตัวอย่างได้ )

   จากที่กล่าวมานั้น ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกิจการที่เปิดใหม่ และกิจการที่เปิดมานานแล้วก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงงานทำบัญชี การจัดวางระบบการทำบัญชี ระบบภาษีอากร ระบบการจัดทำรายงาน การนำข้อมูลที่ได้จากการทำบัญชีไปใช้งานในรูปการวิเคราะห์งบการเงิน รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้งานบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมืออาชีพ

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด ให้บริการ

  • รับวางระบบงานเอกสารทำบัญชีให้สมาคม
  • Set up โปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้พร้อมใช้งานกับสมาคม  (eBunchee)
  • บริการให้คำปรึกษาด้านการเงิน การทำงบประมาณของสมาคม
  • ให้บริการดูแลการทำบัญชี และปิดบัญชีประจำปีสมาคม เพื่อให้งานทำบัญชีเสร็จทันตามกำหนดทันการประชุม
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร สำหรับสมาคม

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่ 

อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925 

หรือ p.sukalinwanit@gmail.com

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-9640061, 02-9640062065-449-1925, 096-656-9162 

เว็บไซต์: 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด 

http://www.atsaccounting.co.th/ หรือ https://buncheesiam.com/