ภาษีน่ารู้ : การซื้อทรัพย์สินและรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทรัพย์สินในส่วนที่เกินปกติโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ภาษีน่ารู้ : การซื้อทรัพย์สินและรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทรัพย์สินในส่วนที่เกินปกติโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ภาษีน่ารู้ : การซื้อทรัพย์สินและรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทรัพย์สินในส่วนที่เกินปกติโดยไม่มีเหตุอันสมควร

   รายจ่ายกรณีนี้ จะเกิดขึ้นได้เฉพาะ รายได้ที่ไม่ใช่รายจ่าย อันมีลักษณะเป็นการลงทุน เพราะรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนนั้นห้ามถือเป็นรายจ่าย ซึ่งประมวลรัษฎากรยอมให้หักเป็นค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเท่านั้นฉะนั้น กรณีข้อห้ามนี้จึงเกิดขึ้นได้เฉพาะเกี่ยวกับการซื้อหรือรายจ่ายในการซื้อเฉพาะส่วนที่เกินปกติโดยไม่มีเหตุอันสมควรเช่นกรณีการซื้อสินค้า เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีลักษณะไม่ถาวร หรือค่าวัสดุที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซม ซึ่งตามปกติควรมีการซื้อขายกันโดยสุจริตทั่วไป แต่กลับซื้อหรือจ่ายไปในราคาที่เกินปกติ ซึ่งจะมีผลให้ต้นทุนสูง หรือรายจ่ายสูงทำให้ลดกำไรให้น้อยลง อาจจะมีการวางแผนภาษีเท่ากับโอนกำไรไปให้กิจการตรงกันข้ามซึ่งมีผลขาดทุนอยู่เพราะเหตุที่คนมีส่วนได้เสียในด้านทุนหรือด้านการจัดการ ทำให้เสียภาษีน้อยลง หรือไม่ต้องเสียภาษีนั้นเลย ซึ่งอาจจะกระทำภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ หรืออาจเรียกราคาดังกล่าวว่า “ ราคาสำหรับธุรกิจภายในกลุ่ม TranserPrising ก็ได้ แต่ถ้าเป็นกรณีซื้อสินค้ามาขายในราคาแพงเพื่อตัดราคาคู่แข่งเช่นนี้ไม่ต้องข้อห้ามแต่อย่างใด

        ส่วนรายจ่ายในการซื้อหรือจ่าย ในการขายสินค้าเช่นรายจ่ายค่านายหน้าให้แก่ผู้ชี้ช่องในการขาย เช่นในการซื้อที่ดินของบริษัทตามปกติสมมุติว่าควรจ่ายกันเพียงอัตราร้อยละ 3 ร้อยละ 5 แต่กลับจ่ายให้ถึงอัตราร้อยละ 20 เช่นนี้เป็นต้นส่วนที่เกินไปร้อยละ 15-17 ย่อมถือเป็นรายจ่ายให้เกินสมควรซึ่งปกติการขายทรัพย์สินประเภทนี้ ยิ่งมียอดขายสูงอัตราค่านายหน้าเป็นร้อยละยิ่งต่ำลง รายจ่ายในลักษณะนี้กฎหมายจึงบัญญัติไม่ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

จาก วิชาภาษีอากร ว่าด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล  โดยอาจารย์โกเมนทร์ สืบวิเศษ

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-9640061, 02-9640062065-449-1925, 096-656-9162 

เว็บไซต์: 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด 

http://www.atsaccounting.co.th/ หรือ https://buncheesiam.com/