ภาษีน่ารู้ : การวางแผนทำบัญชีเพื่อเสียภาษีคริปโตเคอร์เรนซี่ (cryptocurrency) หรือโทเคนดิจิทัล ปี 2567

ภาษีน่ารู้ : การวางแผนทำบัญชีเพื่อเสียภาษีคริปโตเคอร์เรนซี่ (cryptocurrency) หรือโทเคนดิจิทัล ปี 2567

ภาษีน่ารู้ : การวางแผนทำบัญชีเพื่อเสียภาษีคริปโตเคอร์เรนซี่หรือโทเคนดิจิทัล ปี 2567

   รู้หรือไม่? การเสียภาษีคริปโต (Crypto) เปลี่ยนไปอย่างไรในปี 2567  กรมสรรพากรได้ประกาศเตรียมเริ่มเก็บภาษีรายได้จากต่างประเทศรวมถึงภาษีคริปโต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการที่มีการซื้อขาย Cryptocurrency หรือ Token digital คุณจะต้องทำความเข้าใจเรื่องภาษีและตรวจสอบเพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากรและไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ซึ่งจะต้องมีการวางดำเนินการดังนี้

   1. การศึกษาธุรกิจคริปโต

       คุณควรศึกษาประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายคริปโต เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและนำส่งภาษีถูกต้อง เพื่อป้องกันการตรวจสอบจากกรมสรรพากรและลดเสียเบี้ยปรับ

   2. การนำข้อมูลมาพิจารณา

       นำรายละเอียดและประเด็นต่างๆ ในการปฏิบัติและเสียภาษีตามข้อ 1 มาพิจารณากับข้อมูลธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ 

   3. การจัดทำบัญชีและวางแผน

       จัดทำบัญชีและนำข้อมูลจากการทำบัญชีมาวางแผนเพื่อเลือกทางที่เสียภาษีได้ถูกต้องและประหยัดที่สุด 

    4. วางแผนการทำบัญชีธุรกิจคริปโตหรือโทเค่นดิจิทัลปี 2567

        – ทบทวนการเสียภาษีปี 2566 : ทบทวนข้อมูลเสียภาษีปีที่ผ่านมา ที่ได้จากการจัดทำบัญชีและวางแผน ตามข้อ3 มาพิจารณา

        – จัดทำประมาณผลประกอบการ : ประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายในปี 2567

        –  พิจารณาการดำเนินธุรกิจ :  เมื่อจัดทำประมาณผลประกอบการแล้ว ให้พิจารณาว่าจะดำเนินธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

        – กรณีที่ดำเนินธุรกิจในรูปนิติบุคคล :  ให้กำหนดวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ

        – จัดโครงสร้างองค์กร : จัดทำระบบเอกสารรายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงระบบทางเดินเอกสาร

        –  วางแผนภาษี : จัดทำบัญชี และรายงาน

        – ดูแลการทำบัญชีและเสียภาษีให้ถูกต้องและประหยัด

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-9640061, 02-9640062065-449-1925, 096-656-9162 

เว็บไซต์: 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด 

http://www.atsaccounting.co.th/ หรือ https://buncheesiam.com/