ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ VAT) คืออะไร ใครมีหน้าที่เสีย ใครได้รับยกเว้น

…ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ VAT) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คือภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลรัษฎากรที่นำมาใช้แทนภาษีการค้า เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต และจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่ผลิต ภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ เริ่มใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เพื่อให้เข้ากับภาวะปัจจุบันในระบบภาษี. VAT เกิดขึ้นจากการเพิ่มมูลค่าในทุกขั้นตอนของการผลิตหรือการบริการในโซ่หุ้นส่วนการผลิตและการจำหน่าย.

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบด้วย:

 1. ผู้ประกอบการ (บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล): รวมถึงคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร.
 2. ผู้นำเข้า: นั่นคือผู้ประกอบการหรือบุคคลที่นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ.
 3. ผู้ที่กฎหมายกำหนดให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/1 แห่งประมวลรัษฎากร: ที่ประกอบด้วย
  1. ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักรและได้ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรโดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร
  1. การขายสินค้าหรือการให้บริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0

และต่อมา มีการอธิบดีภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในที่สุด ผู้ที่มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และผู้รับโอนสินค้าในบางกรณี

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

   กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มถูกกำหนดให้เสียตาม Tax Point ตามมาตรา 78 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม และการจัดทำใบกำกับภาษีทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น เพื่อให้ส่งมอบให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

คำศัพท์เพื่อความเข้าใจ

 • บุคคลธรรมดา: ครอบคลุมบุคคลธรรมดา, คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล, และนิติบุคคล.
 • การขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจ: นำมาประกอบกิจการในราชอาณาจักร, ขายสินค้า, หรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ.
 • กิจการที่ได้รับยกเว้น: ส่วนที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มีกิจการต่าง ๆ ที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 81 ของประมวลรัษฎากร.
 • ผู้นำเข้า: บุคคลหรือนิติบุคคลที่นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร.
 • Tax Point: จุดที่กำหนดให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม, ตามมาตรา 78 แห่งประมวลรัษฎากร.

กิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่:

 1. ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร และเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว.
 2. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร.

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้

   กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม, แต่สามารถขอจดทะเบียนได้, ได้แก่:

 1. การขายสินค้าที่ไม่ใช่การส่งออกหรือการให้บริการ.
 2. การขายสินค้าหรือให้บริการของกระทรวง ทบวง กรม โดยส่งรายได้ทั้งสิ้นให้รัฐโดยไม่หักรายจ่าย.
 3. การขายสินค้าหรือให้บริการเพื่อประโยชน์แก่ศาสนา หรือการสาธารณกุศลในประเทศ

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-964-0061, 02-964-0062, 065-449-1925, 096-656-9162 

เว็บไซต์: http://www.atsaccounting.co.th/ หรือ https://buncheesiam.com/ 

หรือติดต่อที่เพจ: สำนักงานบัญชีสยามออนไลน์ รับทำบัญชี นนทบุรี