สำนักงานบัญชีสยามออนไลน์ ให้บริการรับทำบัญชีครบวงจรใกล้คุณ

   การบริหารจัดการบัญชีเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภท การมีทีมบัญชีที่เชี่ยวชาญและเข้าใจเรื่องกฎหมายภาษีอากร เข้ามาช่วยจัดการในการทำบัญชี จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ถ้าผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือในการจัดการกับเอกสารบัญชี  การบันทึกบัญชี การปิดบัญชี  การจัดทำงบการเงิน  การจ่ายภาษีที่ถูกต้องและประหยัด หรือการประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการบริหารการเงิน ภาษีอากร และการทำบัญชีบริหาร ถือว่าท่านมาถูกที่แล้ว!

   บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด คือบริษัทรับทำบัญชีที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชีและการเงิน  ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ซึ่งตรวจประเมินโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

  เราให้บริการด้านบัญชีและภาษีมากกว่า 20 ปี เราให้บริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร และการบริหารการเงิน

   ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมถึงต้องใช้บริการเราไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือใหญ่ เราสามารถให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างมืออาชีพ

    เราให้บริการรับทำบัญชีในพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ หรือจังหวัดอื่นๆ เราสามารถเดินทางไปถึงคุณได้ เพื่อให้คุณสะดวกและประหยัดเวลา

    หมดกังวลเรื่องบัญชีและภาษี เรามีทีมงานที่มีความรู้ ประสบการณ์โดยตรง และปฏิบัติตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราใช้โปรแกรมบัญชีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัย เรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำในการจัดทำบัญชี และการแก้ไขปัญหาการทำบัญชีของคุณ ด้วยเหตุผลดังนี้

ทำไมการเลือกบริการรับทำบัญชีใกล้ฉันเป็นสิ่งสำคัญ

 1. ความสะดวกสบาย การมีบริการรับทำบัญชีใกล้บ้านทำให้คุณสามารถติดต่อหรือเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น
 2. ด้านความเชื่อมั่น เราเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ซึ่งตรวจประเมินโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ บริหารงานด้วยทีมงาน ผู้สอบบัญชี ทีมงานด้านวิชาการบัญชี ทีมงานด้านภาษีอากร และทีมงานด้าน IT
 3. ด้านความชำนาญ เรามีความชำนาญในด้านการให้บริการด้านบัญชีแก่ธุรกิจต่างๆ จะเห็นได้จากเราได้มีการศึกษา วางระบบและพัฒนาโปรแกรมบัญชี ตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ โปรแกรมบัญชีธุรกิจซื้อมา–ขายไป ,ธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า( Import and Export ) ,ธุรกิจให้บริการ , โรงเรียนเอกชน ,นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด ,บัญชีมูลนิธิ / สมาคม และบัญชีวัด เป็นต้น
 4. ด้านราคาค่าบริการ  เรามีนโยบายที่จะกำหนดราคาค่าบริการที่เป็นธรรม

 บริการที่คุ้มค่า

   เมื่อท่านมอบกมายให้เราได้ทำบัญชีให้ ในขั้นแรกเราจะทบทวนและศึกษาระบบบัญชีและเอกสาร จะให้ข้อเสนอแนะปรับปรุง ระบบบัญชีและเอกสารให้เหมาะกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจท่านมีระบบบัญชีและเอกสารที่ถูกต้อง

 • คุณสามารถเลือกรูปแบบการให้บริการของเราได้ 2 รูปแบบ คือ
  • สำนักงานรับทำบัญชีให้อย่างครบวงจร – โดยเมื่อเริ่มรับงาน สำนักงานจะเริ่มทบทวนการจัดระบบเอกสารเดิม และปรับรุงระบบเอกสารใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการที่สำนักงานรับเอกสาร และนำมาบันทึก ณ ที่สำนักงาน  สิ้นปีก็ปรับปรุงและปิดบัญชี
  • ให้สำนักงานดูแลในส่วนของการทำบัญชี – โดยกิจการของท่านเป็นผู้ออกเอกสาร นำเอกสารต่างๆ จากการค้าขายหรือบริการ มาบันทึกบัญชี และสำนักงานจะตรวจสอบรายการค้าที่กิจการท่านบันทึกรายการ สำนักงานจะทำการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง สิ้นปีจะทำการปิดบัญชี
 • บริการจัดทำ หรือดูแลทำบัญชี – ทำให้กิจการได้รับข้อมูลถึงสถานะการเงินของธุรกิจที่ถูกต้อง นำไปใช้ในการบริหารและตัดสินใจ
 • ให้คำปรึกษา และช่วยในการวางแผนภาษี – ทำให้ธุรกิจเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ไม่ถูกเรียกตรวจภาษีทำให้ประหยัดโดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มในภายหลัง
 • ให้คำปรึกษา และการวางระบบัญชี – ได้รับคำปรึกษาทางการทำบัญชี การวางระบบัญชี และการปรับแก้ไขที่รวดเร็วเพราะกิจการอยู่ใกล้กับสำนักงานบัญชี
 • ข้อมูลที่ถูกต้อง – กิจการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ หรือนำข้อมูลไปตัดสินใจในการขยายกิจการ
 • บริการหลังจากการปิดบัญชี – สำนักงานมีบริการหลังจากการปิดบัญชีประจำปีแล้วโดยนำงบการเงินมาวิเคราะห์ 4 ด้าน ได้แก่ สภาพคล่อง อัตราหมุนเวียน ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และด้านความสามารถในการทำกำไร 

บริการของบริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

บริการของบริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด ประกอบด้วย

  • รับทำบัญชี หรือดูแลการทำบัญชี ตามประเภทธุรกิจ
   • โรงเรียนเอกชน
   • มูลนิธิ / สมาคม
   • ธุรกิจบริการ
   • ธุรกิจซื้อมาขายไป
   • ธุรกิจนำเข้า – ส่งออก
   • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
   • ธุรกิจขนส่งสินค้า
   • ธุรกิจนายหน้าประกันภัย
   • นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด
   • ธุรกิจผลิตสินค้า
   • ธุรกิจห้องเช่าอพาร์ทเม้นท์
   • ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
  • ยื่นภาษี
   • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91, ภ.ง.ด. 94
   • ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 51
  • จดทะเบียนธุรกิจ
   • บริษัทจำกัด
   • ห้างหุ้นส่วนจำกัด
   • ร้านค้าบุคคลทั่วไป
  • วางระบบบัญชี
   • ออกแบบระบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ
   • ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชี
  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
  • ให้คำปรึกษาและวางแผนภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จุดเด่นของเรา

 • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์  เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีหลากหลายด้าน พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า 
  • ทีมด้านวิชาการ
  • ทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • ทีมด้านภาษีอากร
 • ความซื่อสัตย์ โปร่งใส – เรายึดหลักความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการทำงาน ซึ่งเป็นหลักประกันว่าทุกการตัดสินใจและการดำเนินงานของเราจะเป็นไปด้วยความยุติธรรม
 • รักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ – รักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความลับอย่างเคร่งครัด ทีมงานของเรามีความมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจของลูกค้า
 • แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มงาน – เราจะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนเริ่มงาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและพึงพอใจกับการตัดสินใจของทุกท่าน
 • ราคาสมเหตุสมผล คิดค่าบริการตามจริง และมีแพ็คเกจราคาให้เลือก – มอบราคาที่สมเหตุสมผลและคิดค่าบริการตามจริง นอกจากนี้เรายังมีแพ็คเกจราคาหลากหลายให้คุณได้เลือกสรรค์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยบริการที่เป็นมืออาชีพ
 • บริการสะดวก รวดเร็ว ติดต่อได้หลายช่องทาง  – บริการที่สะดวกและรวดเร็ว คุณสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางทั้งหมายเลขสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ค้นหาได้จาก google map ,ติดต่อจากช่องทางโซลเชียลมีเดีย เช่น เพจ facebook ของเรา และเราจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • เน้นการทำงานระบบออนไลน์ – เราเน้นการทำงานระบบออนไลน์ ที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีและภาษีได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมกับความสะดวกในการใช้งานโปรแกรมบัญชีผ่านเว็บไซต์

……………………