รับทำบัญชีธุรกิจซื้อมา-ขายไป

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

บริการรับทำบัญชีธุรกิจธุรกิจซื้อมา ขายไป แบบครบวงจร

บริการรับทำบัญชีธุรกิจประเภทธุรกิจซื้อมา ขายไปครบวงจร คือ บริการรับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ eBunchee ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน การให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ

 1. ธุรกิจซื้อขายสินค้าที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมในระบบลูกหนี้ (การออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน) และระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และบันทึกบัญชีทั้งระบบ ( ตามฟังชั่นการใช้งานของโปรแกรม) และให้สำนักงานดูแลและปิดบัญชีประจำปี
 2. ธุรกิจธุรกิจซื้อขายสินค้าที่มีความประสงค์ให้สำนักงานบัญชีโดยกิจการจะต้องส่งเอกสาร รายรับ รายจ่าย เอกสารหนังสือรับรอง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีหรือ statement บัญชีเงินฝากธนาคาร และสัญญาต่างๆ (ถ้ามี) สำนักงานจะดำเนินบันทึกบัญชี จัดทำแบบยื่นภาษี และปิดบัญชีประจำปี

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการรับทำบัญชี ซื้อขายสินค้า แบบครบวงจร

 • วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
 • กิจการได้ OUT SOURCE ทีมีประสบการณ์ในการทำบัญชี
 • ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
 • กิจการจะได้ผู้ดุแลการทำบัญชี เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำกิจการ
 • กิจการไม่ต้องปรับระบบงาน(กรณ๊ให้สำนักงานทำบัญชี) สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
 • ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
 • ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
 • ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ

รับทำบัญชีธุรกิจซื้อมา ขายไปให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

   ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการทำบัญชี การเงิน และด้านภาษีอากร กว่า 28 ปี จากทีมงานนักวิชาการและทีมงานผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ได้วางแนวทางในการรับทำบัญชีธุรกิจซื้อมา ขายไปให้ถูกต้องตามมมาตรฐานการบัญชีและตามประมวลรัษฎากรดังนี้

 1. รับทราบปัญหา เช่น ปัญหาการวางแผนภาษีธุรกิจซื้อมา ขายไป ปัญหาการจัดระบบการซื้อ การขาย การทำบัญชีคุมสินค้า และความต้องการใช้บริการของลูกค้า
 2. ศึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากข้อ 1
 3. จัดระบบการทำงานรับทำบัญชีร่วมกับลูกค้า
 4. Set up โปรแกรมบัญชี ทดสอบการใช้งาน และอบรมการใช้งานของโปรแกรมบัญชี
 5. เริ่มใช้งานจริง และติดตามเป็นพี่เลี้ยงในการใช้งานโปรแกรมบัญชี( ปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง)
 6. ทุกสิ้นเดือน จัดทำภาษีและจัดทำรายงานบัญชีและการเงิน ( ปรับปรุงแก้ไข)ให้ถูกต้องนำเสนอผู้บริหาร
 7. ให้คำแนะนำ และเสนอแนะในการบริหารการเงินและบัญชีแก่ลูกค้า

ทุกขั้นตอนการทำงาน ควบคุมโดยทีมนักวิชาการ และทีมผู้สอบบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่

อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

หรือ p.sukalinwanit@gmail.com

รับทำบัญชีธุรกิจซื้อมา-ขายไป
s

กลับหน้าบริการทั้งหมด