บริการวิเคราะห์งบการเงินและให้คำปรึกษา

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

บริการวิเคราะห์งบการเงินและให้คำปรึกษา

การวิเคราะห์งบการเงิน ถือเป็นเครื่องมือที่สําคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ เนื่องจากงบการเงินแสดงถึงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินในอดีต ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารสามารถประเมินผลการบริหาร จัดการธุรกิจ และผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมที่องค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังสามารถนําข้อมูลจากงบการเงินมาประยุกต์ใช้ร่วมกับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ในการคาดการณ์ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด มูลค่ากิจการ การดํารงสัดส่วนทางการเงิน เพื่อประกอบ การตัดสินใจด้านการลงทุนได้ การจะใช้งบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ได้รับจากใช้บริการวิเคราะห์งบการเงินและให้คำปรึกษา

·- กิจการจะได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ และภาคปฏิบัติเปรียบเสมือน (OUT SOURCE ที่ปรึกษา) ในการให้คำปรึกษาในด้านการนำข้อมูลจากงบการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน 

– เปรียบเสมือนมีที่ปรึกษาประจำกิจการ ·

– เพื่อนำข้อมูลจากงบการเงินมาใช้ในการคาดการณ์ผลดำเนินงาน · 

– กิจการจะได้แนวทางการตัดสินใจลงทุน

– กิจการได้ข้อมูลที่ถูกต้องใช้ในการบริหารตัดสินใจได้ทันเวลา มีประสิทธิภาพกลับหน้าบริการทั้งหมด