ผลกระทบของการไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำหรับผู้รับจ้างทำงานให้และการจ่ายเงินค่าบริการ

ตามที่กรมสรรพากร​ได้มีการส่งหนังสือถึงผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์​ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี​ปี​ 2561​ และ​ 2562​ แต่ยังไม่มีการยื่นแบบฯ​  เพื่อให้ เป็น​ไปตามนโยบายของกรมสรรพากรแล้วนั้น

          การที่กิจการมีการจ้างบุคคลธรรมดา และได้มีการจ่ายเงินค่าจ้างทำงานให้(เป็นการจ่ายเงินค่าจ้างตามมาตรา 40(2) และการจ่ายเงินค่าบริการ(เป็นการจ่ายเงินค่าจ้างตามมาตรา 40(8) ในการจ่ายเงินดังกล่าวกิจการจะมีการหักภาษี  ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3

          สำหรับผู้รับจ้างเมื่อได้รับเงินค่าจ้าง พร้อมกับใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อถึงสิ้นปี ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดามีหน้าที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา( กรณีคนโสด มีเงินได้พึงประเมิน 60,000 บาท กรณีที่มีคู่สมรสแล้ว มีรายได้พึงประเมินไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือ 2 ฝ่ายรวมกันเกิน 120,000 บาท) จะต้องกรอกแบบ ภ.ง.ด.90 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ในปีถัดไป (สรรพากรประกาศขยายเวลาการยื่นแบบและชำระกรณียื่นผ่านทาง Internet ยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่30 มิถุนายน 2564) แต่ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกำหนด  จะมีผลกระทบดังนี้

  1. ในส่วนตัวของผู้มีรายได้  เนื่องจากปีนี้กรมสรรพากรได้ทำหนังสือแจ้งให้บุคคลที่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2561 และปีภาษี 2562 โดยกำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการ พร้อมทั้งชำระภาษี(ถ้ามี) ให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร หากพ้นกำหนดจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เช่น เสียค่าปรับปีละ 200 บาท หากไม่ได้ยื่น 2 ปีจะเสียค่าปรับ 400 บาท ในความเห็นอาจเป็นสาเหตุเปิดประเด็นให้สรรพากรเข้าตรวจสอบเส้นทางการเงิน และสอบยันในส่วนที่มาของรายได้ก็เป็นได้
  2. ในส่วนของกิจการที่ว่าจ้าง  อาจถูกเรียกตรวจสอบหรือเพื่อสอบยันเรื่องการจ่ายค่าจ้าง โดยสรรพากรจะเน้นเส้นทางการจ่ายเงินประกอบ ก็เป็นไปได้เช่นกัน
ผลกระทบของการไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำหรับผู้รับจ้างทำงานให้และการจ่ายเงินค่าบริการ

ดังนั้นกิจการที่จะต้องมีการจ้างงานต่างๆ  จะต้องวางแผนการจ้างให้ถูกต้องและรัดกุม ไม่ว่าจะเป็น  ตัวผู้รับจ้าง สัญญา และกำหนดเส้นทางการจ่ายเงินให้ชัดเจนโดยเฉพาะการจ่ายค่าจ้างผ่านธนาคารของกิจการเป็นต้น

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ และรับตรวจสอบบัญชี

สำนักงานบัญชีคุณภาพ / www.buncheesiam.com

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-9640061, 02-9640062

Mobile : (065) 449-1925, 096-6569162 Email : buncheesiam@gmail.com  /  p.sukalinwanit@gmail.com