บริการ รับทำบัญชีโรงเรียนเอกชน ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

บริการ รับทำบัญชีโรงเรียนเอกชน ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการทำบัญชี การการเงิน และด้านภาษีอากร กว่า 28 ปี จากทีมงานนักวิชาการและทีมงานผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ได้วางแนวทางในการ รับทำบัญชีโรงเรียนเอกชน ให้ถูกต้องตามมมาตรฐานการบัญชี ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน และตามประมวลรัษฎากรดังนี้

  1. รับทราบปัญหา เช่น ปัญหาการวางแผนภาษีโรงเรียนเอกชน  ปัญหาการจัดระบบการซื้อวัสดุใช้ในโรงเรียน การจัดระบบการรับรายได้ค่าเล่าเรียน การทำบัญชีคุมสินค้าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องแบบนักเรียน ระบบการทำบัญชี และความต้องการใช้บริการของโรงเรียน
  2. ศึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากข้อ 1
  3. จัดระบบการทำงานรับทำบัญชี การดูแลการทำบัญชีร่วมกับผู้จัดการโรงเรียน
  4. Set up โปรแกรมบัญชี ทดสอบการใช้งาน และอบรมการใช้งานของโปรแกรมบัญชี
  5. เริ่มใช้งานจริง และติดตามเป็นพี่เลี้ยงในการใช้งานโปรแกรมบัญชี (ปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง)
  6. ทุกสิ้นเดือน จัดทำภาษีและจัดทำรายงานบัญชีและการเงิน (ปรับปรุงแก้ไข) ให้ถูกต้องนำเสนอผู้บริหาร
  7. ให้คำแนะนำ และเสนอแนะในการบริหารการเงินและบัญชีแก่ผุ้จัดการโรงเรียน

บริการรับทำบัญชีบริการ รับทำบัญชีโรงเรียนเอกชน แบบครบวงจร  คือ บริการรับทำบัญชีบริการ รับทำบัญชีโรงเรียนเอกชน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน การให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ
1. โรงเรียนที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมระบบลูกหนี้ค่าเล่าเรียน (การออกใบแจ้งค่าเล่าเรียน และใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน) และบันทึกบัญชีทั้งระบบ(ตามฟังชั่นการใช้งานของโปรแกรม)
2. โรงเรียนที่มีความประสงค์ให้ สำนักงานทำบัญชี โดยโรงเรียนจะต้องส่งเอกสาร รายรับ และค่าใช้จ่าย เอกสารหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือ statement บัญชีกระแสรายวัน และสัญญาต่างๆ (ถ้ามี) สำนักงานจะดำเนินการบันทึกบัญชีจัดทำยื่นแบบภาษี และปิดบัญชี จัดทำงบการเงินให้ทางโรงเรียนนำส่งส่วนราชการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ รับทำบัญชีโรงเรียนเอกชน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์
– วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
– กิจการได้ OUT SOURCE ในการทำบัญชี ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบัญชี
– ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
– เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำโรงเรียน
– กรณีโรงเรียนให้สำนักงานทำบัญชีไม่ต้องปรับระบบงาน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
– ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
– ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
– ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ

ทุกขั้นตอนการทำงาน ควบคุมโดยทีมนักวิชาการ และทีมผู้สอบบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่

อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

หรือ p.sukalinwanit@gmail.com

บริการ รับทำบัญชีโรงเรียนเอกชน ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

กลับหน้าบริการทั้งหมด