รับทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า แบบครบวงจร

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

รับทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า แบบครบวงจร

รับทำบัญชีธุรกิจประเภทผลิตสินค้า เพื่อขาย  ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ eBunchee ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน การให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ

 1.  แบบประสงค์จะใช้โปรแกรม – ธุรกิจผลิตสินค้ามีความประสงค์จะใช้โปรแกรมในระบบลูกหนี้ (การออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน) และระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และบันทึกบัญชีทั้งระบบ ( ตามฟังชั่นการใช้งานของโปรแกรม) และให้สำนักงานดูแลและปิดบัญชีประจำปี
 2. แบบประสงค์จะให้สำนักงานทำบัญชี – ธุรกิจผลิตสินค้าที่มีความประสงค์ให้สำนักงานทำบัญชี โดยกิจการจะต้องส่งเอกสาร รายรับ รายจ่าย เอกสารหนังสือรับรอง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือ statement บัญชีเงินฝากธนาคาร และสัญญาต่างๆ (ถ้ามี) สำนักงานจะดำเนินบันทึกบัญชี จัดทำแบบยื่นภาษี และปิดบัญชีประจำปี

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ รับทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า แบบครบวงจร

 • ไม่ต้องติดตั้งหรือซื้อโปรแกรมบัญชี
 • กิจการได้ OUT SOURCE ที่มีประสบการณ์ในการทำบัญชี
 • ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชีประจำ ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
 •  กิจการจะได้ผู้ดุแลการทำบัญชี เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำกิจการ
 •  กิจการไม่ต้องปรับระบบงาน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
 • กิจการจะได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
 • ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ

ขอบเขตขั้นตอนดำเนินการ

 • ลูกค้าลงนามตอบรับใช้บริการ
 • สำนักงานเข้าศึกษาระบบงาน วางระบบบัญชี set up โปรแกรมบัญชี
 • สำนักงานแจ้งรายละเอียด และขั้นตอนการทำงาน
 •  บันทึกบัญชี จัดทำภาษี ประกันสังคม)
 • จัดทำกระดาษทำการ จัดทำเสียภาษีครึ่งปี นำงบการเงินส่งส่วนราชการ

อัตราค่าบริการ ขึ้นกับข้อตกลง ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จต่ำกว่าจ้างพนักงานประจำ

ทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า แบบครบวงจรเหมาะสำหรับ

 • กิจการที่เปิดดำเนินการอยู่ และ มีระบบการจัดทำเอกสาร และเอกสารการผลิต อยู่แล้วหรือกิจการที่เปิดใหม่ แต่ต้องการทำบัญชีให้ถูกต้อง  
 • กิจการที่ต้องการใช้ข้อมูลการเงินที่ถูกต้อง ทันเวลา เพื่อใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ
 • กิจการที่ต้องการลดความผิดพลาด และประหยัดภาษี (เสียภาษีถูกต้องและประหยัดโดยไม่ถูกเบี้ยปรับเงินเพิ่มย้อนหลัง)
 • กิจการที่ต้องการมืออาชีพช่วยในการทำบัญชีและให้คำแนะนำในส่วนของงานการเงินและการบัญชี
 • กิจการที่ต้องการระบบบัญชีรองรับการขยายกิจการในอนาคต

ทุกขั้นตอนการทำงาน ควบคุมโดยทีมนักวิชาการ และทีมผู้สอบบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่

อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

หรือ p.sukalinwanit@gmail.com

รับทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า

กลับหน้าบริการทั้งหมด