บริการวางระบบบัญชีพร้อมให้คำปรึกษา

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

บริการวางระบบบัญชีพร้อมให้คำปรึกษา

บริการวางระบบบัญชี ดูแลการทำบัญชี และการให้คำปรึกษา  จะเริ่มต้นด้วยการเข้าศึกษาระบบการทำงาน โดยการนำข้อมูลที่ได้จากรายงานการขาย  และเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  มาพิจารณาวางระบบการทำบัญชี การติดตามดูแลการบันทึกบัญชี มีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การทำบัญชีได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันการนำไปใช้ในการตัดสินใจ รวมถึงการให้คำปรึกษาปัญหาด้าน บัญชี  ภาษีอากร การบริหารต้นทุน การบริหารการเงิน เป้นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากใช้บริการวางระบบบัญชีพร้อมให้คำปรึกษา

– กิจการจะได้รับการวางระบบบัญชี ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วทันการตัดสินใจ
– กิจการสามารถนำข้อมูลไปใช้อย่างเป็นระบบ ภายใต้การให้คำปรึกษาจากทีมงานมืออาชีพ
– กิจการจะได้แนวทางในการบริหารต้นทุน กำไร เพื่อประกอบการตัดสินใจ
– ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ

กลับหน้าบริการทั้งหมด