SMEs จะเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่างไรให้คุ้มค่า

SMEs  จะเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่างไรให้คุ้มค่า

                ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ของธุรกิจ SMEs นั้น ในส่วนของการทำบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร  ถือได้ว่างานดังกล่าวเป็นการวางรากฐานของระบบบัญชี ไม่ว่าจะเป็น ส่วนของระบบเอกสาร และทางเดินเอกสาร  การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกบัญชี ตลอดจนการจัดทำผังบัญชี งานทั้งหมดนี้ถือว่ากิจการที่เริ่มเปิดดำเนินการควรจะมีมืออาชีพที่มีประสบการณ์มาดำเนินการให้ ซึ่งหากจะจ้างบุคลากรที่จบบัญชีและมีประสบการณ์เข้ามาทำบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งจะไม่เหมาะสมกับธุรกิจที่เริ่มเปิดกิจการ  เพื่อความประหยัดควรใช้บริการจาก สำนักงานบัญชี  ด้วยเหตุผล

1.   สำนักงานบัญชี (ควรเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีที่เปิดให้บริการมานาน ซึ่งจะถือเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์มาก

2.   สำนักงานบัญชีที่ขึ้นทะเบียนสำนักงานบัญชีคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3.   สำนักงานบัญชีที่ใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่มี Feature การทำงาน

3.1.     สามารถออกรายงานภาษีซื้อ  และรายงานภาษีขาย

3.2.    สามารถออกรายงาน ภ.ง.ด.3 และ 53 ได้

3.3.    สามารถออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

3.4.    สามารถ รองรับ การ e tax invoice ในอนาคตได้

3.5.    สามารถรองรับการจัดทำ e filing กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรได้

4.   สำนักงานบัญชีที่เป็นผู้พัฒนา และใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์  ในส่วนนี้จะบ่งบอกถึง SMEs จะได้ความมั่นใจถึงโปรแกรมบัญชีที่ใช้งานกับธุรกิจได้จริง มีความถูกต้องสูงเพราะใช้กับบริษัทต่างๆมามาก และที่สำคัญเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำบัญชี