วางแผนภาษีแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชน

วางแผนภาษีแพทย์และโรงพยาบาลเอกชน 1 การจำแนกประเภทเงินได้ของแพทย์

   1.1 เงินได้ตามมาตรา 40 (1) ถือเป็นเงินเดือนค่าจ้าง ซึ่งจะต้องเป็นลักษณะที่แพทย์ มีความสัมพันธ์ กับสถานพยาบาล ในฐานะลูกจ้าง กับนายจ้าง เช่น แพทย์ ที่ทำงานประจำในโรงพยาบาลเอกชนเป็นต้น…

บัญชีสยาม ผู้ดูแลระบบ

14 มิถุนายน 2023